bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0888 398 270, 0885 706 771
партньор на Lagaria Palace

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

(2-11.9 години)
резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

Общи условия за организирано пътуване:

1. Записване за пътуване

1.1. Записване е възможно директно в офисите на фирмата или по факс, интернет или чрез турагенти в страната.

2. Цени и плащане

2.1. Цените на всички пътувания в страната и в чужбина са с включен ДДС.
2.2. Плащането се извършва в лева в брой или по банков път на сметката на Туроператора. Банкова сметка на "ПРОФИ ТУРС" ООД:
РАЙФАЙЗЕН БАНК,
гр. София, бул. "Христо Ботев" 53 А,
IBAN: BG 57 RZBB91551061011915,
BIC: RZBBBGSF.

2.3. Депозит. Размерът на депозита е не по-малко от 30% от цената на пътуването. Потребителят внася депозита в момента на подписването на договора за организирано туристическо пътуване, ако не е упоменат изрично друг срок в договора. За датите на ранните записвания и при сключване на договор по промоционална оферта, като депозит се внася пълната сума.

3. Права и задължения на страните

3.1. Туроператорът се задължава:
3.1.1. да предостави в съответствие с условията на сключения договор туристическите услуги, заплатени от Потребителя;
3.1.2. да осигури застраховка на Потребителя "Медицински разходи при болест и злополука" за пътуванията извън страната, включена в пакетната цена, освен в случаите, когато става въпрос за пътувания в рамките на ЕС и Потребителят има европейска здравна карта;
3.2. Туроператорът има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в пълен размер в установените срокове. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се връща и се задържа като неустойка за неизпълнение.
3.3. Туроператорът задължително представя на Потребителя преди подписването на договора Сертификат за сключения застрахователен договор по чл. 42 от ЗТ.
3.4. Туроператорът изпълнява изискванията на Регламент (ЕО) №1107/2006 на Европейския парламент и на съвета от 05.07.2006 г. относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена мобилност при пътувания по въздух, като Потребителят се задължава да уведоми Туроператора в писмен вид при сключване на договора, ако е лице с увреждания или с ограничена мобилност.
3.5. При необходимост и с цел да не се променя съдържанието на програмата Туроператорът, в това число и екскурзоводът на съответната група, си запазват правото да правят размествания по програмата на пътуването по дни и часове, без това да променя по същество съдържанието на програмата.
3.6. Потребителят се задължава:
3.6.1. при пътуванията извън България да си осигури необходимите лични документи, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Р. България, включително:
- за страни извън ЕС, с изключение на Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания, Черна гора и Македония - валиден задграничен паспорт със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за туристи над 18 г., по програми, които включват само страни членки на ЕС или Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания и Македония - валидна лична карта или валиден задграничен паспорт;
- за Черна Гора - валиден задграничен паспорт или лична карта със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г. - валиден документ за самоличност, изискван от съответната държава, със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г., пътуващи сами - освен необходимият документ за самоличност, допълнително се изисква нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с телефон на нотариуса (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие за пътуването от другия родител). Оригиналната декларация и 2 копия следва да се носят по време на пътуването.
- за деца под 18 г., пътуващи сами или с единия от родителите по програма през територията на Хърватия - нотариално заверена декларация преведена на хърватски или английски език;
- Европейска здравна карта;
- Виза - Необходимостта от виза за български граждани е конкретно посочена за всяка програма. Граждани на други страни следва самостоятелно да проверят и изпълнят изискванията за паспортен и визов режим в съответните посолства.
- Договор за организирано пътуване.
- Ваучер за организирано пътуване - получава се в два екземпляра, след заплащане на пълната стойност на пътуването и заявените допълнителни услуги.
- застрахователна полица за застраховка "Медицински разходи при болест и злополука";
- за самолетните програми - поименен самолетен билет.
При неизпълнение на горепосочените условия Туроператорът не носи отговорност и всички неудобства и щети, причинени от неизпълненито, са за сметка на Потребителя.
3.6.2. да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги;
3.6.3. да спазва законите на страната, за която пътува;
3.6.4. при пътуване или престой в страни с повишен лиск от инфекциозни заболявания - да премине съответната профилактика съгласно международните медицински изисквания.
3.7. Потребителят има право в срок от 30 дни преди датата на пътуването за резервации в България и до датата на издаването на самолетния билет за пътуване в чужбина да прехвърля правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването.
3.8. Потребителят се задължава да се яви лично в офиса, където е сключил настоящия договор, след неговото сключване и не по-късно от 7 дни преди началото на пътуването, за да му бъде предоставена предварителна информация за пътуването, съгласно изискванията на Закона за туризма, или да посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информация. В случай, че Потребителят не се яви в така определения срок и не посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информаиция, Туроператорът не носи отговорност за неполучаването на предварителната информация.

4. Отговорност на Страните

4.1. В случай на неизпълнение или неточно изпълнение от страна на Туроператора на услугите по настоящия Договор той се задължава да компенсира на Потребителя надлежно доказаните вреди до трикратния размер на цената на пътуването, освен ако вредите се дължат на:
1. поведението на Потребителя;
2. действия на трето лице, несвързани с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат;
3. непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от срана на Туроператора или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.
В случаите на т. 2 и 3 Туроператорът са задължава да окаже съдействие на Потребителя за ограничаване на размера на вредите незабавно след информирането му.
4.2. Туроператорът може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия минимален брой участници или ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В тези случаи Туроператора не носи отговорност за неизпълнението на Договора и връща на Потребителя всички платени суми. При отмяна на пътуването поради непреодолима сила, Туроператорът има право да прихване съответна част от вече извършените от него разходи за отмененото пътуване, удостоверени с надлежни документи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови услуги и други/.
4.3. Туроператорът не носи отговорност пред Потребителя в случай на отменяне, забавяне или изменение в сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора, а именно:
а) Анулация и забавяне на самолетни полети по технически или метеорологични причини, като при оказано съдействие от страна на туриста при закъснениее на полет и подаване на своевременна информация за часа на излитане, ТУРОПЕРАТОРЪТ ще съдейства в максимална степен за осъществяване на трансфер. В случай, че е необходимо да се заплати допълнителна сума за това, Потребителят поема ангажимента да я заплати на място на трансфериращата компания.
б) Анулация или прекъсване на пътуването от страна на Потребителя.
в) Отказ на упълномощениете органи да издадат виза на Потребителя.
г) Недопускане от страна на митническите и гранични служби Потребителят да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения.
д) При форсмажорни обстоятелства като: болести, епидемии, природни бедствия, стачки, военни действия както в страните, предмет на настоящия договор, така и в съседните им граничещи страни, заплашващи сигурността на двете страни, правителствени решения или всяко друго непредвидено или непреодолимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора, което не може да бъде избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.
е) действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора, които са описани на специални документи за изпълнението им, транспортни услуги, които се оформят с отделни документи за изпълнението им - билети: самолетни билети, фериботни билети, ж.п. билети, автобусни билети по редовни линии. В тези случаи, материалната и морална отговорност пред клиента носи конкретният изпълнител на услугата, като взаимоотношенията между клиента и изпълнителя са описани в конкретните документи.
4.6. Ако Туроператорът направи значителна промяна в някои от съществените клаузи от настоящия Договор, той е длъжен да уведоми веднага Потребителя. Потребителят се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок от 3 дни след получаване на уведомлението от Туроператора. Потребителят може да приеме промените, което се удостоверява с допълнително писмено споразумение към договора, което уточнява тяхното отражение към цената, или да се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение. Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория или класа не се счита за значителна промяна на Договора.
4.7. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на Договора от страна на Потребителя, Туроператорът удържа следните неустойки, освен ако не е упоменато друго в конкретната оферта:
а) от деня, следващ деня на сключване на договора, до 45-я ден преди датата на заминаване - 0% неустойка от крайната цена на пътуването; от 44-ия до 31-я ден преди датата на заминаване - 30% от крайната цена на пътуването;
б) от 30-я ден до 21-я ден - 50%, от 20-я ден до 8-я ден преди датата на заминаване - 75%;
в) от 7-я ден преди датата на заминаване до деня на заминаване и при неявяване за заминаване - 100% от крайната цена на пътуване. Всяко закъснение след обявеното време за заминаване се смята за неявяване за заминаване.
4.8. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, които се дължат на потребителя, когато поради алкохолно или наркотично опианение възпрепятства изпълнението на програмата.
4.9. Туроператорът не носи отговорност и не дължи никакви компенсации или неустойки, ако поради хулигански прояви от страна на потребителя, агенцията му е отказала изпълнението на услуги или се е наложило да го отстрани изцяло от туристическата програма, като това се документира с протокол от присъстващи на място служебни лица или други туристи
4.10. Туроператорът не носи отговорност за услуги, избрани, самостоятелно организирани и заплатени от Потребителя по време на провеждане на организираното пътуване, независимо от това, дали екскурзоводът съдейства за предоставянето на услугата или не.
4.11. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени на Потребителя по време на пътуването от криминални прояви на трети лица, включително кражба на вещи или багаж на потребителя. В подобни случаи екскурзоводът и агенцията съдействат на Потребителя за изпълнение на формалностите по регистрация на криминалното деяние до степен, при която не се нарушава туристическата програма на цялата група.
4.12. Туроператорът не носи отговорност и не компенсира Потребителя, ако той се е отказал от ползването на отделни услуги или по каквито и да е причини се е отклонил, не се е явил или е закъснял след обявеното време за изпълнение на програмата и поради това не е получил едни или други услуги.

5. Спорове и рекламации.

5.1. Всички спорове по изпълнение на настоящия Договор ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.
5.2. В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията на настоящия Договор, Потребителят се задължава незабавно и писмено да предяви претенцията си пред доставчика на услугите и да изиска и получи документ, удостоверяващ предявяването на претенцията както и в писмена или устна форма да уведоми Туроператора за предявената претенция към доставчика на услугата с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.
5.3. В случай, че претенциите на Потребителя, свързани с качеството на предоставената услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, Потребителят има право да предяви надлежно оформена рекламация към Туроператора в писмен вид или в устна форма с явяване в офиса на Туроператора и излагане на обстоятелствата по рекламацията пред служител на Туроператора в срок не по-късно от 14 дни след края на пътуването. Потребителят е длъжен да предостави протокол (рекламация), подписан от представител на приемащата туристическа фирма или администрацията на обекта, предоставящ туристическата услуга, и от самия него. Без наличието на такъв двустранно подписан протокол или рекламация Потребителят не може да предявява каквито и да е претенции към Туроператора. Туроператорът уведомява Потребителя за своя отговор до 30 дни след депозирането на рекламацията и протокола.
5.4. В случай, че Потребителят сам прекрати участието си в организираното туристическо пътуване през времетраенето му, той няма право да претендира за възстановяването на каквито и да е суми. В този случай Потребителят сам урежда завръщането си.

6. Ред за изменение и прекратяване на Договора.

6.1. Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен Договорът.
6.2. При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.

Lagaria Palace - Халкидики / Касандра, Афитос

Промоции в Lagaria Palace, Афитос

Намаление за ранни записвания - 5% за настаняване в периода 10.10.2022 - 30.10.2022 , за резервации, направени преди 15.08.2022 , 30% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 5% за настаняване в периода 10.10.2022 - 30.10.2022 , за резервации, направени преди 15.08.2022 , 30% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 5% за настаняване в периода 10.10.2022 - 30.10.2022 , за резервации, направени преди 15.08.2022 , 30% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 5% за настаняване в периода 10.10.2022 - 30.10.2022 , за резервации, направени преди 15.08.2022 , 30% предварително плащане.  » Резервирай

Празници - Намаления и промоции

1999лв
3-10 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 септември 2022
Включена закуска

17 резервации наскоро
2530лв
3-10 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 септември 2022
Само настаняване

24 резервации наскоро
273лв
22-25 Сеп
на човек

22 септември 2022
Включена закуска

20 резервации наскоро
465лв
22-25 Сеп
на човек

22 септември 2022
Само настаняване

23 резервации наскоро

Lagaria Palace е другото име на на комфорта и лукса в Халкидики. Четири звездния хотелски комплекс е разположен в близост до морето, на едно от най-красивите кътчета!

Местоположение на Lagaria Palace, Халкидики

Хотел Lagaria Palace се намира само на 350 метра от морето и на 480 м от центъра на Афитос.

разстояние до центъра: 480m
разстояние до летище: 72km
разстояние до спирка на автобус: 0,35km
разстояние до магазини: 0,05km

Удобства в Lagaria Palace

Хотел Lagaria Palace има следните удобства: открит басейн, отделен детски басейн, шезлонги и чадъри, бар и бар на басейна, кафене на открито, детска площадка, озеленен двор, паркинг, безплатен интернет достъп, факс, възможност за отпечатване, съхраняване на багаж, с допълнителна такса перални услуги, коли под наем, велосипеди под наем, безжичен компютър под наем.

Стаи и настаняване в Lagaria Palace

Lagaria Palace разполага с 18 комфортни стаи и 8 напълно обзаведени апартамента. Изборът на цветове за всяка стая не е случаен. Освен съвременните концепции за декорация са взети в предвид и цветовете и стила на традиционното селище Афитос.

Намаление за ранни записвания - 5% за настаняване в периода 10.10.2022 - 30.10.2022 , за резервации, направени преди 15.08.2022 , 30% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 5% за настаняване в периода 10.10.2022 - 30.10.2022 , за резервации, направени преди 15.08.2022 , 30% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 5% за настаняване в периода 10.10.2022 - 30.10.2022 , за резервации, направени преди 15.08.2022 , 30% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 5% за настаняване в периода 10.10.2022 - 30.10.2022 , за резервации, направени преди 15.08.2022 , 30% предварително плащане.  » Резервирай

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

1123лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
998лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
873лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
430лв
409лв
22-31 Окт
на човек

9 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-5%
853лв
810лв
22-31 Окт
на човек

9 нощувки
Само настаняване

14 резервации наскоро
-5%
1248лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
1446лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Само настаняване

12 резервации наскоро
1626лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
Само настаняване

14 резервации наскоро
1084лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Само настаняване

12 резервации наскоро
904лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Само настаняване

18 резервации наскоро
1265лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Само настаняване

16 резервации наскоро
723лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Само настаняване

22 резервации наскоро
1807лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Само настаняване

26 резервации наскоро
1999лв
17-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
1428лв
29.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
1571лв
1506лв
25.09-02.10
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-4%
1709лв
1639лв
25.09-02.10
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Само настаняване

5 резервации наскоро
-4%
516лв
29.08-03.09
на човек

5 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
691лв
15-20 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
1807лв
15-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Само настаняване

13 резервации наскоро
1592лв
15-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
1910лв
20-26 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
714лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
967лв
13-20 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
1807лв
25-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Само настаняване

27 резервации наскоро
1592лв
25-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
2229лв
27.08-03.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

30 резервации наскоро
1592лв
7-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
1807лв
7-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Само настаняване

15 резервации наскоро
840лв
11-16 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
2064лв
14-19 Авг
3 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Само настаняване

29 резервации наскоро
2578лв
14-19 Авг
3 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
829лв
14-20 Авг
на човек

6 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
723лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
516лв
22-27 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
1248лв
25.08-04.09
на човек

10 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
516лв
27.08-01.09
на човек

5 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
2284лв
27.08-04.09
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
2169лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Само настаняване

24 резервации наскоро
1713лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

30 резервации наскоро
1091лв
18-24 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
1861лв
18-24 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Само настаняване

16 резервации наскоро
1009лв
997лв
21-28 Сеп
на човек

7 нощувки
Само настаняване

20 резервации наскоро
-1%
576лв
570лв
21-28 Сеп
на човек

7 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-1%
2169лв
15-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Само настаняване

16 резервации наскоро
1910лв
15-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
917лв
17-24 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
1592лв
20-25 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
620лв
21-27 Авг
на човек

6 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
999лв
21-28 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
1713лв
22-28 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
2169лв
22-28 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Само настаняване

13 резервации наскоро
1592лв
22-27 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
499лв
24-28 Авг
на човек

4 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
1033лв
26.08-05.09
на човек

10 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
1652лв
26.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
1713лв
27.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
2065лв
27.08-06.09
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
3184лв
27.08-06.09
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
516лв
28.08-02.09
на човек

5 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
1807лв
29.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Само настаняване

30 резервации наскоро
2169лв
29.08-04.09
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Само настаняване

13 резервации наскоро
1807лв
31.08-05.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Само настаняване

15 резервации наскоро
1428лв
31.08-05.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
1692лв
2-6 Сеп
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
723лв
2-6 Сеп
на човек

4 нощувки
Само настаняване

21 резервации наскоро
413лв
2-6 Сеп
на човек

4 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
1446лв
2-6 Сеп
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Само настаняване

13 резервации наскоро
1807лв
4-9 Сеп
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Само настаняване

12 резервации наскоро
2218лв
4-9 Сеп
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
955лв
10-15 Сеп
на човек

5 нощувки
Само настаняване

17 резервации наскоро
1212лв
10-15 Сеп
на човек

5 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
1739лв
11-18 Сеп
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
2223лв
11-18 Сеп
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Само настаняване

16 резервации наскоро
1861лв
19-25 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Само настаняване

21 резервации наскоро
1091лв
19-25 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
893лв
864лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Само настаняване

21 резервации наскоро
-3%
697лв
674лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-3%
1105лв
14-22 Авг
на човек

8 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
917лв
15-22 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
553лв
15-19 Авг
на човек

4 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
2229лв
18-25 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
1105лв
18-26 Авг
на човек

8 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
829лв
19-25 Авг
на човек

6 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
1446лв
20-27 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
1033лв
22.08-01.09
на човек

10 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
620лв
22-28 Авг
на човек

6 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
1859лв
22-31 Авг
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
1713лв
26.08-01.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
1999лв
26.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
2570лв
26.08-04.09
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
723лв
27.08-03.09
на човек

7 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
1713лв
28.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
723лв
29.08-05.09
на човек

7 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
1142лв
29.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
620лв
29.08-04.09
на човек

6 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
723лв
31.08-07.09
на човек

7 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
2229лв
31.08-07.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
6273лв
6201лв
01.09-08.10
2 възрастни, 1 дете

37 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-1%
1446лв
1-8 Сеп
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
1910лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
2229лв
1-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
1592лв
3-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
1592лв
4-9 Сеп
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
620лв
4-10 Сеп
на човек

6 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
516лв
5-10 Сеп
на човек

5 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
1142лв
5-9 Сеп
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
620лв
6-12 Сеп
на човек

6 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
698лв
7-14 Сеп
на човек

7 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
649лв
11-18 Сеп
на човек

7 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
1382лв
12-17 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
637лв
14-21 Сеп
на човек

7 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
637лв
15-22 Сеп
на човек

7 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
455лв
17-22 Сеп
на човек

5 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
637лв
17-24 Сеп
на човек

7 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
909лв
18-23 Сеп
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
1658лв
19-25 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
637лв
19-26 Сеп
на човек

7 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
273лв
23-26 Сеп
на човек

3 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
1847лв
1782лв
24.09-02.10
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-4%
1394лв
1349лв
24.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-3%
576лв
552лв
25.09-04.10
на човек

9 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-4%
1079лв
1025лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-5%
455лв
432лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-5%
909лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
424лв
28.09-05.10
на човек

7 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
303лв
288лв
3-8 Окт
на човек

5 нощувки
Включена закуска

1 резервации наскоро
-5%
143лв
136лв
17-20 Окт
на човек

3 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-5%
287лв
273лв
17-23 Окт
на човек

6 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-5%
1007лв
10-16 Авг
на човек

6 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
1175лв
10-17 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
2547лв
13-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
2229лв
15-22 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
1658лв
15-21 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
2530лв
18-25 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Само настаняване

14 резервации наскоро
1910лв
22-28 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
1084лв
22-28 Авг
на човек

6 нощувки
Само настаняване

12 резервации наскоро
1812лв
23-29 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
829лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
691лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
2547лв
27.08-04.09
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
672лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
1910лв
29.08-04.09
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
1592лв
29.08-03.09
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
1084лв
29.08-04.09
на човек

6 нощувки
Само настаняване

27 резервации наскоро
904лв
29.08-03.09
на човек

5 нощувки
Само настаняване

19 резервации наскоро
1446лв
29.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Само настаняване

23 резервации наскоро
1265лв
31.08-07.09
на човек

7 нощувки
Само настаняване

23 резервации наскоро
2530лв
31.08-07.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Само настаняване

25 резервации наскоро
1265лв
1-8 Сеп
на човек

7 нощувки
Само настаняване

20 резервации наскоро
2169лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Само настаняване

14 резервации наскоро
1428лв
1-6 Сеп
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
1807лв
1-6 Сеп
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Само настаняване

22 резервации наскоро
2530лв
1-8 Сеп
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Само настаняване

26 резервации наскоро
11116лв
10976лв
01.09-08.10
2 възрастни, 1 дете

37 нощувки
Само настаняване

16 резервации наскоро
-1%
11349лв
01.09-09.10
1 възрастни, 2 деца

38 нощувки
Само настаняване

17 резервации наскоро
723лв
1-8 Сеп
на човек

7 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
8898лв
01.09-09.10
1 възрастни, 2 деца

38 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
2530лв
1-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Само настаняване

28 резервации наскоро
2570лв
2-11 Сеп
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Включена закуска

30 резервации наскоро
3253лв
2-11 Сеп
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Само настаняване

27 резервации наскоро
1032лв
3-8 Сеп
на човек

5 нощувки
Само настаняване

24 резервации наскоро
1807лв
3-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Само настаняване

30 резервации наскоро
1289лв
3-8 Сеп
на човек

5 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
1084лв
4-10 Сеп
на човек

6 нощувки
Само настаняване

22 резервации наскоро
1807лв
4-9 Сеп
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Само настаняване

12 резервации наскоро
904лв
5-10 Сеп
на човек

5 нощувки
Само настаняване

20 резервации наскоро
1446лв
5-9 Сеп
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Само настаняване

16 резервации наскоро
723лв
6-10 Сеп
на човек

4 нощувки
Само настаняване

27 резервации наскоро
413лв
6-10 Сеп
на човек

4 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
516лв
6-11 Сеп
на човек

5 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
1084лв
6-12 Сеп
на човек

6 нощувки
Само настаняване

15 резервации наскоро
904лв
6-11 Сеп
на човек

5 нощувки
Само настаняване

23 резервации наскоро
1446лв
7-11 Сеп
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Само настаняване

17 резервации наскоро
1274лв
7-11 Сеп
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
1214лв
7-14 Сеп
на човек

7 нощувки
Само настаняване

19 резервации наскоро
1444лв
10-16 Сеп
на човек

6 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
1136лв
10-16 Сеп
на човек

6 нощувки
Само настаняване

19 резервации наскоро
801лв
11-16 Сеп
на човек

5 нощувки
Само настаняване

20 резервации наскоро
467лв
11-16 Сеп
на човек

5 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
1111лв
11-18 Сеп
на човек

7 нощувки
Само настаняване

12 резервации наскоро
1551лв
12-17 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Само настаняване

13 резервации наскоро
620лв
12-16 Сеп
на човек

4 нощувки
Само настаняване

9 резервации наскоро
364лв
12-16 Сеп
на човек

4 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
1086лв
14-21 Сеп
на човек

7 нощувки
Само настаняване

13 резервации наскоро
2171лв
15-22 Сеп
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Само настаняване

19 резервации наскоро
1696лв
15-22 Сеп
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
1086лв
15-22 Сеп
на човек

7 нощувки
Само настаняване

10 резервации наскоро
1086лв
17-24 Сеп
на човек

7 нощувки
Само настаняване

13 резервации наскоро
775лв
17-22 Сеп
на човек

5 нощувки
Само настаняване

20 резервации наскоро
1551лв
18-23 Сеп
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Само настаняване

21 резервации наскоро
1086лв
19-26 Сеп
на човек

7 нощувки
Само настаняване

18 резервации наскоро
1861лв
19-25 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Само настаняване

7 резервации наскоро
1358лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Само настаняване

7 резервации наскоро
758лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
667лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
1203лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Само настаняване

13 резервации наскоро
1048лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Само настаняване

11 резервации наскоро
465лв
23-26 Сеп
на човек

3 нощувки
Само настаняване

22 резервации наскоро
576лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
893лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Само настаняване

10 резервации наскоро
1786лв
1728лв
24.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Само настаняване

9 резервации наскоро
-3%
485лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
2019лв
1949лв
24.09-02.10
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Само настаняване

20 резервации наскоро
-3%
738лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Само настаняване

9 резервации наскоро
394лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Включена закуска

0 резервации наскоро
1088лв
1041лв
25.09-04.10
на човек

9 нощувки
Само настаняване

8 резервации наскоро
-4%
816лв
26.09-03.10
на човек

7 нощувки
Само настаняване

18 резервации наскоро
303лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
424лв
26.09-03.10
на човек

7 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
583лв
554лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Само настаняване

7 резервации наскоро
-5%
1166лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Само настаняване

14 резервации наскоро
1166лв
1107лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Само настаняване

1 резервации наскоро
-5%
583лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Само настаняване

18 резервации наскоро
243лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
466лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Само настаняване

2 резервации наскоро
182лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
816лв
28.09-05.10
на човек

7 нощувки
Само настаняване

5 резервации наскоро
350лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Само настаняване

16 резервации наскоро
583лв
554лв
3-8 Окт
на човек

5 нощувки
Само настаняване

16 резервации наскоро
-5%
284лв
270лв
17-20 Окт
на човек

3 нощувки
Само настаняване

11 резервации наскоро
-5%
569лв
540лв
17-23 Окт
на човек

6 нощувки
Само настаняване

12 резервации наскоро
-5%
478лв
454лв
21-31 Окт
на човек

10 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-5%
948лв
900лв
21-31 Окт
на човек

10 нощувки
Само настаняване

16 резервации наскоро
-5%
383лв
363лв
23-31 Окт
на човек

8 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-5%
758лв
720лв
23-31 Окт
на човек

8 нощувки
Само настаняване

6 резервации наскоро
-5%
663лв
630лв
24-31 Окт
на човек

7 нощувки
Само настаняване

13 резервации наскоро
-5%
335лв
318лв
24-31 Окт
на човек

7 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-5%
287лв
273лв
25-31 Окт
на човек

6 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-5%
569лв
540лв
25-31 Окт
на човек

6 нощувки
Само настаняване

15 резервации наскоро
-5%
239лв
227лв
26-31 Окт
на човек

5 нощувки
Включена закуска

3 резервации наскоро
-5%
474лв
450лв
26-31 Окт
на човек

5 нощувки
Само настаняване

7 резервации наскоро
-5%
191лв
182лв
27-31 Окт
на човек

4 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-5%
379лв
360лв
27-31 Окт
на човек

4 нощувки
Само настаняване

1 резервации наскоро
-5%
284лв
270лв
28-31 Окт
на човек

3 нощувки
Само настаняване

8 резервации наскоро
-5%
143лв
136лв
28-31 Окт
на човек

3 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-5%

Резервирайте на най-добра цена!

Изпратете ни запитване през формата за резервация с период на престой, желано настаняване и брой хора - ще ви предложим най-добрата цена на пазара!

Забележки към цената:

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.
Цената включва безплатно използване на: .
Всички цени са за стая/апартамент на ден, Включена закуска база хранене.
Отстъпките за допълнителен човек са на база на цената на човек на редовно легло.
Използвайте формата за резервация на хотела, за да получите точна крайна цена за почивка за избрания от вас период, брой хора и стаи и включено хранене.
Редовните цени не са валидни по време на национални празници, Коледа и Нова Година!

Тагове

Lagaria, Lagaria halkidiki, Lagaria kasandra, Lagaria afitos, Lagaria greece, Lagaria гърция, Lagaria халкидики, Lagaria касандра, Lagaria афитос, Lagaria 2022, Lagaria цени, Lagaria мнения, Lagaria цени 2022, Lagaria лято 2022, Lagaria ранни записвания, Lagaria last minute, Lagaria Palace, Lagaria Palace halkidiki, Lagaria Palace kasandra, Lagaria Palace afitos, Lagaria Palace greece, Lagaria Palace гърция, Lagaria Palace халкидики, Lagaria Palace касандра, Lagaria Palace афитос, Lagaria Palace 2022, Lagaria Palace цени, Lagaria Palace мнения, Lagaria Palace цени 2022, Lagaria Palace лято 2022, Lagaria Palace ранни записвания, Lagaria Palace last minute, Lagaria Palace hotel, Lagaria Palace hotel halkidiki, Lagaria Palace hotel kasandra, Lagaria Palace hotel afitos, Lagaria Palace hotel greece, Lagaria Palace hotel гърция, Lagaria Palace hotel халкидики, Lagaria Palace hotel касандра, Lagaria Palace hotel афитос, Lagaria Palace hotel 2022, Lagaria Palace hotel цени, Lagaria Palace hotel мнения, Lagaria Palace hotel цени 2022, Lagaria Palace hotel лято 2022, Lagaria Palace hotel ранни записвания, Lagaria Palace hotel last minute, лагария палас, лагария палас гърция, лагария палас халкидики, лагария палас касандра, лагария палас афитос, лагария палас цени, лагария палас мнения, лагария палас цени 2022, лагария палас лято 2022, лагария палас ранни записвания, хотел лагария палас, хотел лагария палас гърция, хотел лагария палас халкидики, хотел лагария палас касандра, хотел лагария палас афитос, хотел лагария палас цени, хотел лагария палас мнения, хотел лагария палас цени 2022, хотел лагария палас лято 2022, хотел лагария палас ранни записвания