bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0888 398 270, 0885 706 771
партньор на Lagaria Palace

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

I. Въведение

1.1 Целта на тази Декларация за поверителност е да се представят правилата за обработка на лични данни в Профи Турс ООД.

1.2 Тези правила са съставени съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

1.3 В настоящата политика е представена информация относно целите на обработване, начина и срока на съхранение на личните данни, възможностите за актуализиране и изтриване на тези дани, както и условията и изискванията при предоставянето им на трети лица.

1.4 Настоящата политика влиза в сила от 29 юни 2018 г. и може да бъде променяна и актуализирана във връзка с евентуални промени в българското и европейско законодателство.

II. Дефиниции

Профи Турс ООД е регистрирано съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43, ЕИК 121745404, наричано по-долу за краткост "Профи Турс".

Лични данни означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано ("субект на данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

Чувствителни лични данни са лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, както и генетични данни, биометрични данни (когато се обработват единствено за целите на идентифицирането на физическо лице), данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на субекта на данните;

Обработка на лични данни е всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

Трето лице означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни;

III. Лични данни, които се обработват

1.1 Когато се регистрирате за някоя от нашите услуги, Вие ни предоставяте:

 • Адрес, имейл адрес, телефонен номер и дата на раждане

1.2 Когато сърфирате в нашите уебсайтове или използвате нашите мобилни приложения, ние събираме:

 • Предпочитания за пътуване
 • Информация за поведението ви при сърфиране в нашите уебсайтове и мобилни приложения
 • Информация за това, когато разглеждате някоя от рекламите ни, включително тези, които са показани на уебсайтовете на други организации
 • Информация за начина на достъп до нашите цифрови услуги, включително операционна система, IP адрес, онлайн идентификатори и подробности за браузъра
 • Социални предпочитания, интереси и дейности
 • "Бисквитки" - Разгледайте Политиката за бисквитките , за да научите повече подробности.

1.3 Когато ни отправяте запитвания за оферти, ние събираме:

 • Име и фамилия, e-mail, телефон
 • Предпочитания за дестинация, брой на пътуващите, включително децата и тяхната възраст

1.4 Когато правите резервация, ние събираме:

 • Данни за пол, име и фамилия, адрес, държава, телефон, e-mail, дата на раждане, предпочитан начин на плащане, брой на пътуващите, включително децата и тяхната възраст или дата на раждане.

1.5 За да Ви изпращаме актуални оферти и предложения, Вие можете да се абонирате за нашия бюлетин и тогава ние събираме:

 • Адрес на електронна поща.

1.6 Когато подписвате договор за предоставяне на туристически услуи, ние събираме:

 • Имена, ЕГН, адрес; в редки случаи, когато е необходимо данни за паспорт/лична карта, други данни за документ за самоличност
 • Информация за пътниците - брой пътуващи, включително деца и тяхната възраст
 • Данни за контакт - телефон, e-mail
 • Информация за покупките ви, включително какво сте купили, кога и къде сте го купили, как сте го заплатили или друга информация за плащане. Данни, свързани с дадено съгласие в писмена форма от родителите, настойниците или попечителите или от другите лица, които полагат грижи за дете, за участие на детето или ученика в съответното туристическо пътуване
 • Всякакви специални изисквания за хранене
 • Съответни медицински данни за увреждания, ограничена подвижност, бременност, ваксинации, данни за злополуки по време на пътуване
 • Данни за семейно положение - при детски екскурзии, пътуване с единия родител
 • Данни за рекламации, жалби, оплаквания - относно мнението на туристите
 • Данни за поведението на туриста по време на пътуването, свързано с негови претенции за несъотвествие с договора

IV. Принципи при обработването на лични данни

4.1 Личните данни се обработват законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните.

4.2 Личните данни се събират за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели.

4.3 Тези лични данни са подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват.

4.4 Личните данни са точни и при необходимост се поддържат в актуален вид.

4.5 Личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни.

4.6 Личните данни се обработват по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки.

V. Цел и правни основания на обработването на лични данни

Профи Турс обработва лични данни във връзка със спазването на законово задължение, или във връзка с изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна или бенефициент, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор, или във връзка с изрично съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели.

Профи Турс обработва лични данни за следните конкретни цели:

5.1 Изпълнение на услуга, заявена от клиент/пътуващо лице

Пътуващото лице заявява желанието си да ползва туристически услуги от Профи Турс. Предоставянето на Услугата може да бъде извършено само, ако пътуващото лице съобщи на Профи Турс необходимите лични данни, в противен случай с него не може да бъде сключен договор, не може да бъде потребител на каквато и да е услуга и няма възможност да получи преддоговорна информация за услуги. Личните данни се използват само за извършване на заявената услуга, както следва:
o сключване на договор за туристически пакет, круиз, резервация на хотел, трансфер и друг наземен транспорт, визови и други туристически услуги;
o резервация и издаване на самолетни билети;
o издаване на медицинска застраховка за пътуване в чужбина и анулиране на пътуване;
o сключване на договор за организация на мероприятия, срещи, тиймбилдинги и др.
В процеса на изпълнение на договорни задължения и услуги обработваме вашите лични данни с цел:
Идентифициране на клиент при регистрация за ползване на услуги по Общи условия /сключване на договор/, изменение и прекратяване на договор за услуги; Идентифицирането на клиент може да се извършва по различни канали - в централния офис на "ПРОФИ ТУРС" ООД, на телефонен номер или имейл за обслужване на клиенти на "ПРОФИ ТУРС" ООД, като се предостави информация за лични данни, свързани с клиентски договор по продукт / услуга, предлаган/а в сайт или платформа на "ПРОФИ ТУРС" ООД (ЕГН/ЛНЧ, дата на раждане, имейл и/или друга идентификационна информация);
Актуализиране на Ваши лични данни, предоставени при регистрация/сключване на договор за ползване на услугите на "ПРОФИ ТУРС" ООД.
Проверка на вида регистрирани и ползвани услуги по Ваше искане/жалба/оспорване или с цел предпазване на клиентите и "ПРОФИ ТУРС" ООД от измами и злоупотреби от трети лица. Предоставяне на справки за ползвани услуги;
Разглеждане на получени сигнали, възражения, жалби, извършване на проверки, предоставяне на обратна връзка.;
Техническо съдействие за създаване на акаунт/и и възстановяване на забравена парола или други данни за достъп до уеб сайтовете или b2b платформите на Профи Турс.
Блокиране/отблокиране на достъп до клиентски профил, изтриване на регистрация в уеб сайтовете или b2b платформите на Профи Турс.
Решаване на спорове пред компетентния орган (съд, арбитраж, помирителна комисия, административни органи и др.), във връзка с дейността на "ПРОФИ ТУРС" ООД.
Управление на дейности, свързани с борба с измамите. "ПРОФИ ТУРС" ООД обработва лични данни при извършване на дейности по предотвратяване, откриване, разследване и управление на измами.

5.2 В изпълнение на законови задължения "ПРОФИ ТУРС" ООД обработва данните Ви за следните цели:
Предоставяне на информация за клиента и ползвани от него услуги по запитване/искане/проверка от компетентен орган;
Издаване на фактури, ако е приложимо за конкретни услуги.

5.3 Mаркетинг, директен маркетинг
Профи Турс изпраща персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги, само при наличието на доброволно и изрично съгласие от субекта на данни за получаване на такива съобщения. Те се изпращат при предварително предоставено уведомление и включват информация за промоции и отстъпки на услуги, предоставяни от Профи Турс.

Събираме и обработваме Вашите лични данни на основание на:

 • преддоговорни отношения и сключване на договор с Вас;
 • наши законови задължения съгласно българското законодателство - например Закона за туризма, Закона за счетоводството и приложимите подзаконови нормативни актове, както и на основание европейското законодателство в областта на туризма и предоставянето на услуги;
 • съгласие (при отправяне на запитване; при изпращане на бюлетин; за регистрация на профил; при оказване на съдействие за издаване на виза; при обработване на специални категории данни; при предаване на данни в трета държава, в случай че за третата държава липсва решение на Европейската комисия за предоставяне на адекватно ниво на защита на данните)
 • защита на Ваши жизненоважни интереси (при спешен случай; при обработване на специални категории данни, когато субектът на данни е физически или юридически неспособен да даде съгласие)
 • за защита на наши легитимни интереси (при събиране на информация за предпочитания с цел персонализиране на нашите услуги)

VI. Обхват на обработваните лични данни

Обхватът на обработваните лични данни винаги се определя така, че да бъде подходящ, свързан със и ограничен до необходимото във връзка с целите, за които се обработват данните. Във връзка с изпълнение на своята дейност Профи Турс типично събира някои от следните лични данни: имена, дата на раждане, ЕГН; данни от паспорт/лична карта: номер, дата на издаване и валидност, издател; гражданство; адрес; телефон, e-mail; образование; други лични данни, изисквани за избраната услуга. За някои специфични услуги е възможно обработването на специални лични данни, като информация за здравословно състояние и др.

VII. Получатели на лични данни

Профи Турс предоставя лични данни на трети лица само доколкото е необходимо за изпълнение на договори и резервации на туристически услуги и във връзка с трудовото законодателство. Не се предоставят лични данни на лица, които нямат отношение към целта, одобрена от конкретния субект на данни, както следва:

 • физически лица, за които се отнасят данните;
 • физически и юридически лица, подизпълнители по възложени от физически лица, за които се отнасят данните продукти/услуги, оперирани от Профи Турс, попадащи в някоя от следните категории: o авиокомпании, резервационни системи за самолетни билети; o хотели, резервационни системи за хотели; o круизни компании, резервационни системи за круизи; o туроператори; o застрахователни и асистанс компании; o компании за трансфери, rent-a-car, влакови и автобусни билети; o тиймбилдинг компании;
 • трети страни, физически, юридически лица, публични органи, институции и учреждения, при изпълнение на законови или договорни задължения на Профи Турс или на друго валидно правно основание, например разкриване, предотвратяване или извършване на други действия по отношение на измама, технически проблеми или такива, свързани със сигурността.
 • банки, доставчици на платежни услуги и/или системни оператори, определени в ЗПУПС, обслужващи плащанията, извършени от Вас.
 • лица, които по възлагане на Профи Турс поддържат оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните Ви данни;
 • охранителни фирми, притежаващи лиценз за извършване на частна охранителна дейност, обработващи видеозаписите от офиси на Профи Турс в процеса на осигуряване на пропускателния режим в същите обекти;
 • лица, предоставящи услуги по организиране, съхраняване, индексиране и унищожаване на архиви на хартиен и/или електронен носител;
 • консулски служби;
 • НАП, НОИ, Инспекция по труда, други държавни институции по силата на законово задължение;
 • служба по трудова медицина, банкова институция за изплащане на възнаграждения;
 • КЗП, адвокатска кантора за представляване по проверки и спорове.

Подизпълнителите на "ПРОФИ ТУРС" ООД предоставят достатъчни гаранции за прилагането на подходящи технически и организационни мерки за спазването на Регламент 2016/679.

В рамките на организацията достъп до личните данни на даден субект имат само служители, чиито непосредствени задължения са свързани с предоставянето на избраната от субекта услуга, с изпращането на персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги или с управлението на човешките ресурси.

Във връзка със специфичния характер на предлаганите от Профи Турс услуги, а именно посреднически, турагентски и туроператорски, в процеса и в интерес на фактическото предоставяне на заявената услуга, се извършва предаване на лични данни на трети лица.

Предаването на лични данни в други държави членки на Европейския съюз или към агенции, служби и органи на Европейския съюз, се извършва при същите условия, които се прилагат при подобно предаване в рамките на Република България.

Лични данни се предават на трета държава или международна организация, само ако съгласно решение на Европейската комисия третата държава или международна организация осигуряват адекватно ниво на защита на личните данни или данните се предават, само са предвидени подходящи гаранции съгласно чл. 46 и сл. от ОРЗД и при условие че са налице приложими права на субектите на данни и ефективни правни средства за защита.

VIII. Време за обработка и съхранение

Личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни. За всяка цел времето за съхранение е:

8.1 Изпълнение на услуга, заявена от клиент/пътуващо лице
За тази цел личните данни ще бъдат обработвани и съхранявани както следва:
o за сключване на договор за туристически пакет, круиз, резервация на хотел, трансфер и друг наземен транспорт, визови и други туристически услуги - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за резервация и издаване на самолетни билети - 5 години от датата на приключване на услугата;
o за издаване на медицинска застраховка за пътуване в чужбина и анулиране на пътуване - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за сключване на договор за организация на мероприятия, срещи, тиймбилдинги и др. - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за счетоводни цели - 5 години от датата на приключване на финансовата година.
По всяко време в рамките на тези срокове субектът на данни има право да поиска от администратора да коригира без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с него. Като се имат предвид целите на обработването, субектът на данните има право непълните лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларация.

8.2 Mаркетинг, директен маркетинг
Профи Турс изпраща по електронна поща персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги, само при наличието на доброволно съгласие от субекта на данни за получаване на такива съобщения. За тази цел след изтичане на сроковете по т. 8.1 единствено адреса на електронната поща на субекта на личните данни ще бъде обработван и съхраняван до оттегляне на съгласието. Електронната поща сама по себе си не представлява лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент.
Субектът на данни има правото да оттегли съгласието си за обработка и съхранение на адреса на електронната си поща по всяко време, като за целта е достатъчно да заяви това по електронен път на имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните от адреса на електронна поща, който трябва да бъде заличен и не е необходимо да се идентифицира с документ за самоличност. Възможно е също заличаването да стане с индивидуален линк за заличаване на адрес на електронна поща, който присъства на видно място във всяко персонално маркетингово съобщение с предложения за предлагани услуги. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

В случаи на липса на законен срок, ние съхраняваме Вашите лични данни за разумен срок, определен на база допълнителни критерии. Критериите за определяне на срока са съобразени с желанието ни да Ви предоставим услуги с високо качество.
Когато личните данни, които събираме, вече не са необходими за упоменатите цели, ние ги заличаваме или ги унищожаваме по друг надлежен начин.

IX. Права на субектите на лични данни

9.1 Право на достъп на субекта до личните му данни
Всеки субект има право да получи от Профи Турс информация за това дали обработва лични данни, свързани със същия субект, и ако това е така, да му се предостави достъп до самите данни, както и до информация за:
o категориите лични данни, които се обработват;
o целите на обработването;
o получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни, по-специално получателите в трети държави или международни организации;
o когато е възможно, предвидения срок, за който ще се съхраняват личните данни, а ако това е невъзможно, критериите, използвани за определянето на този срок;
o съществуването на право да бъде изискано коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни на субекта, или да се направи възражение срещу такова обработване;
o правото на жалба до надзорен орган;
o когато личните данни не се събират директно от субекта, всякаква налична информация за техния източник;
o съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, както и допълнителна информация за това в предвидените от закона случаи.

9.2 Право на коригиране
Ако субектът смята, че личните данни, които Профи Турс обработва за него, са неточни, има право да поиска коригиране без ненужно забавяне неточните лични данни. Когато обработваните лични данни са непълни, има право да иска допълването им, като се имат предвид целите на обработването.

9.3 Право на оттегляне на съгласие
Когато се обработват лични данни въз основа на предоставено съгласие, субектът може по всяко време да оттегли предоставеното съгласие. След оттеглянето на съгласието Профи Турс преустановява дейностите по обработка на личните данни на субекта, обработвани въз основа на съгласието, като оттеглянето на съгласието няма да засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие преди то да бъде оттеглено. Независимо от това, възможно е Профи Турс да продължи обработката на същите лични данни, доколкото е налице друго основание (различно от съгласие) за обработването на данните и/или е налице някое от изключенията по т. 9.5 (напр. данните са необходими, за да бъде предоставена услуга, която е закупена от Профи Турс).

9.4 Право на възражение срещу обработването
Субектът има право да възрази срещу обработката на негови лични данни в случаите, в които са обработвани въз основа на обществен интерес или въз основа на легитимни интереси на Профи Турс, когато сметне, че в конкретния случай това обработване е несъвместимо със защитата на интересите, правата и свободите на субекта. В такива случаи, ако Профи Турс не може да докаже, че съществуват убедителни легитимни основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта, или че обработването е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ще бъде прекратено обработването на тези лични данни. Когато се обработват лични данни за целите на директния маркетинг, субектът може да възрази срещу тази обработка на данни, в който случай Профи Турс незабавно ще я преустанови. В последния случай не е необходимо идентифицирането на субекта с документ за самоличност.

9.5 Право на изтриване на лични данни
Общо правило. Субектът има правото да поискате от Профи Турс изтриване на неговите лични данни без ненужно забавяне, а Профи Турс е длъжен да изтрие без ненужно забавяне тези лични данни, когато е приложимо някое от посочените по-долу основания:
o личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
o съгласието си за обработване на данните е оттеглено, в случаите когато данните са били обработвани въз основа на съгласие, и няма друго правно основание за обработването;
o субектът е възразил срещу обработването съгласно т. 9.4 по-горе и Профи Турс няма легитимни основания за обработването, които да имат преимущество пред интересите, правата и свободите на субекта;
o личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
o личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на законово задължение.
Изключения от правилото. Правото на субекта да иска изтриване на личните си данни не се прилага, съответно Профи Турс няма задължение да изтрие данните, ако обработването на личните данни е необходимо:
o за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
o за спазване на законово задължение, което изисква обработване, или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на Профи Турс;
o по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве в съответствие с член 9, параграф 2, букви з) и и), както и член 9, параграф 3 от Общия регламент относно защитата на данните;
o за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели съгласно член 89, параграф 1 от Общия регламент относно защитата на данните, доколкото съществува вероятност изтриването на данните да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване;
o за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

9.6 Право на ограничаване на обработването
В посочените по-долу случаи субектът има право да поиска от Профи Турс временно да бъде спряна всяка друга обработка на личните му данни с изключение на тяхното съхранение:
o когато се оспорва точността на личните данни - за срок, който позволява на Профи Турс да провери точността на личните данни;
o когато обработването е неправомерно, но субектът не желае личните му данни да бъдат изтрити, а иска вместо това ограничаване на използването им;
o когато Профи Турс не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
o когато субектът е възразил срещу обработването съгласно т. 9.4 в очакване на проверка дали легитимните основания за обработка на Профи Турс имат преимущество пред интересите на субекта.
В изброените случаи Профи Турс може да извършва обработване на съответните лични данни, различно от тяхното съхранение, единствено със съгласието на субекта или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции или за защита на правата на друго физическо лице или поради важни основания от обществен интерес за Република България или за Европейския съюз.

9.7 Право на преносимост на данните
Субектът има право да получи личните данни, които го засягат и които е предоставил, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от страна на Профи Турс, когато:
o Профи Турс обработва данните въз основа на съгласие или когато обработката на данните е необходима за изпълнението на задължение по договор между субекта и Профи Турс; и
o обработването се извършва по автоматизиран начин.
За целите на упражняването на правото си на преносимост на данните, субектът има право да получи пряко прехвърляне на личните си данни от Профи Турс към друг администратор, само доколкото това е технически осъществимо.

9.8 Правото на жалба до надзорен орган
Ако субектът смята, че Профи Турс обработва личните му данни в нарушение на разпоредбите на приложимото законодателство, включително, но не само, Общия регламент относно защитата на данните и Законна за защита на личните данни, субектът има право да подаде жалба до надзорния орган в държавата членка на Европейския съюз на обичайното си местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение.
В Република България компетентният надзорен орган е Комисията за защита на личните данни.

X. Мерки за сигурност

Профи Турс предприема технически и организационни мерки за сигурност с цел защита на администрираните данни срещу неразрешено и незаконно обработване, случайна загуба, унищожаване или увреждане на лични данни, каквито може да се изискват, като се има предвид състоянието на техническо развитие, обичайната практика и законовите изисквания.
o Използване на защитени уебсайтове, криптиране, маскиране;
o Извършване не прегледи на практиките за събиране, съхранение и обработка на лични данни, включително на физическите мерки за сигурност, с цел предотвратяването на неразрешен достъп до системите, които се използват;
o Достъп до личните данни в рамките на организацията имат само лица, чиито трудови функции изискват достъп до данните с оглед осъществяването на дейностите, за които данните са били събрани и се обработват;
o Включване на договорни клаузи за поверителност във всички договори със служителите и третите лица, на които се възлага обработване на лични данни;
o Възлагане обработката на лични данни само на такива организации, които се придържат към най-високите стандарти за информационна сигурност и сигурност на личните данни, демонстрирана както чрез наличието на съответни сертификации, така и чрез възможността за извършване на регулярни одити за съответствие.

XI. Политика за "бисквитките" (cookies)

Профи Турс използва онлайн идентификационни технологии - като бисквитки, уеб маяци или пиксели - в уеб сайтовете си. "Бисквитките" са малки текстови файлове, поставени на твърдия диск на потребителя, които помагат при предоставянето на персонализирано съдържание и улесняват навигацията в сайтовете на компанията.

Профи Турс събира информация за посещенията на страници и навигацията, за да определи кои туристически услуги са от най-голям интерес и дали потребителите могат лесно да намерят съдържание.

Профи Турс може да използваа онлайн идентификационните технологии от маркетингови партньори, сайтове на трети лица и социални медийни платформи. Тези технологии дават възможност да се измери ефикасността на маркетинговите и осведомителни кампании.

Използването на бисквитки става само с изричното съгласие на посетителя на сайта, като е предоставена възможност да бъдат избрани само част от тях или всички да бъдат отказани. Възможно е контролиране и управляване на "бисквитките" чрез браузъра на потребителя или посредством страницата за управление на бисквитки на съответния сайт. Следва да се има предвид, че премахването или блокирането на "бисквитките" може да повлияе на практическата работа на сайта, а някои функции вече няма да са налице.
Подробна информация за Политиката за бисквитки можете да намерите тук.

XII. Данни за контакт

12.1 Информация относно Администратора на лични данни

1. Наименование "Профи Турс" ООД
2. ЕИК/БУЛСТАТ : 121745404
3. Седалище и адрес на управление: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
4. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
5. Данни за кореспонденция: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
6. E-mail: dpo@profitours.bg
7. Телефон.: 02 940 11 11, 0887 220 661
8. Номер на удостоверение за администратор на личните данни № 125345

12.2 Контакт с длъжностното лице по защита на личните данни

1. Адрес за кореспонденция: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
2. Телефон: 0888 373 012
3. Email: dpo@profitours.bg

12.3 Информация относно компетентния надзорен орган

1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
4. Телефон:02 915 3 518
5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

12.4. Подаване на искане

"ПРОФИ ТУРС" ООД предоставя следните възможности за подаване на искания по Регламент ЕС 2016/679:
Заявления могат да се подават към Профи Турс до пощенския адрес или имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните, посочени по-горе. Когато заявлението се подава по електронен път, същото трябва да бъде подписано с квалифициран електронен подпис. Ще отговорим на заявлението Ви във възможно най-кратък срок, който във всички случаи няма да надвишава един месец.
Следва да се има предвид, че няма възможност да бъде изпълнено дадено искане, ако Профи Турс не може да се увери, че искането действително изхожда от субекта на данните (възможно е, например, да не можем да се уверим от заявление, отправено по пощата, че субектът е действителният изпращач на съобщението). Затова, в определени случаи е възможно да бъде отправена молба заявлението да бъде представено в наш офис (за да можем да бъде осъществено идентифицирането).
За прекратяване на обработка и съхранение на адрес на електронна поща Профи Турс предоставя опростена процедура, при която не е необходимо субектът на данните да се идентифицира. За валидно заявление за заличаване на адрес на електронна поща се счита всяко заявление, подадено по електронен път на имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните от адреса на електронна поща, който трябва да бъде заличен. Възможно е също заличаването да стане с индивидуален линк за заличаване на адрес на електронна поща, който присъства на видно място във всяко персонално маркетингово съобщение с предложения за предлагани услуги.

Lagaria Palace - Халкидики / Касандра, Афитос

Промоции в Lagaria Palace, Афитос

Намаление за ранни записвания - 15% за настаняване в периода 02.10.2023 - 29.10.2023 , за резервации, направени преди 31.01.2023 , 30% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 15% за настаняване в периода 28.04.2023 - 01.06.2023 , за резервации, направени преди 31.01.2023 , 30% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 15% за настаняване в периода 02.10.2023 - 29.10.2023 , за резервации, направени преди 31.01.2023 , 30% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 15% за настаняване в периода 28.04.2023 - 01.06.2023 , за резервации, направени преди 31.01.2023 , 30% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 10% за настаняване в периода 02.06.2023 - 01.10.2023 , за резервации, направени преди 31.01.2023 , 30% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 10% за настаняване в периода 02.06.2023 - 01.10.2023 , за резервации, направени преди 31.01.2023 , 30% предварително плащане.  » Резервирай

Празници - Намаления и промоции

243лв
207лв
20-24 Май
на човек

24 май 2023
Включена закуска

19 резервации наскоро
-15%
533лв
479лв
2-6 Сеп
на човек

6 септември 2023
Включена закуска

12 резервации наскоро
-10%
149лв
134лв
22-24 Сеп
на човек

22 септември 2023
Включена закуска

19 резервации наскоро
-10%
154лв
131лв
5-8 Май
на човек

Майски празници 2023
Включена закуска

23 резервации наскоро
-15%
103лв
88лв
29.04-01.05
на човек

1 май 2023
Включена закуска

17 резервации наскоро
-15%
306лв
260лв
5-8 Май
на човек

Майски празници 2023
Само настаняване

4 резервации наскоро
-15%
154лв
131лв
28.04-01.05
на човек

1 май 2023
Включена закуска

6 резервации наскоро
-15%
444лв
378лв
20-24 Май
на човек

24 май 2023
Само настаняване

13 резервации наскоро
-15%
889лв
800лв
2-6 Сеп
на човек

6 септември 2023
Само настаняване

23 резервации наскоро
-10%
277лв
250лв
22-24 Сеп
на човек

22 септември 2023
Само настаняване

9 резервации наскоро
-10%
360лв
306лв
29.04-06.05
на човек

1 май 2023
Включена закуска

7 резервации наскоро
-15%
360лв
306лв
30.04-07.05
на човек

Майски празници 2023
Включена закуска

12 резервации наскоро
-15%
426лв
362лв
21-28 Май
на човек

24 май 2023
Включена закуска

14 резервации наскоро
-15%
243лв
207лв
24-28 Май
на човек

24 май 2023
Включена закуска

21 резервации наскоро
-15%
883лв
795лв
2-9 Сеп
на човек

6 септември 2023
Включена закуска

20 резервации наскоро
-10%
468лв
421лв
6-10 Сеп
на човек

6 септември 2023
Включена закуска

5 резервации наскоро
-10%
306лв
260лв
28.04-01.05
на човек

1 май 2023
Само настаняване

4 резервации наскоро
-15%
204лв
173лв
29.04-01.05
на човек

1 май 2023
Само настаняване

4 резервации наскоро
-15%
713лв
606лв
29.04-06.05
на човек

1 май 2023
Само настаняване

9 резервации наскоро
-15%
713лв
606лв
30.04-07.05
на човек

Майски празници 2023
Само настаняване

12 резервации наскоро
-15%
778лв
661лв
21-28 Май
на човек

24 май 2023
Само настаняване

9 резервации наскоро
-15%
444лв
378лв
24-28 Май
на човек

24 май 2023
Само настаняване

23 резервации наскоро
-15%
1499лв
1349лв
2-9 Сеп
на човек

6 септември 2023
Само настаняване

6 резервации наскоро
-10%
814лв
733лв
6-10 Сеп
на човек

6 септември 2023
Само настаняване

21 резервации наскоро
-10%

Lagaria Palace е другото име на на комфорта и лукса в Халкидики. Четири звездния хотелски комплекс е разположен в близост до морето, на едно от най-красивите кътчета!

Местоположение на Lagaria Palace, Халкидики

Хотел Lagaria Palace се намира само на 350 метра от морето и на 480 м от центъра на Афитос.

разстояние до центъра: 480m
разстояние до летище: 72km
разстояние до спирка на автобус: 0,35km
разстояние до магазини: 0,05km

Удобства в Lagaria Palace

Хотел Lagaria Palace има следните удобства: открит басейн, отделен детски басейн, шезлонги и чадъри, бар и бар на басейна, кафене на открито, детска площадка, озеленен двор, паркинг, безплатен интернет достъп, факс, възможност за отпечатване, съхраняване на багаж, с допълнителна такса перални услуги, коли под наем, велосипеди под наем, безжичен компютър под наем.

Стаи и настаняване в Lagaria Palace

Lagaria Palace разполага с 18 комфортни стаи и 8 напълно обзаведени апартамента. Изборът на цветове за всяка стая не е случаен. Освен съвременните концепции за декорация са взети в предвид и цветовете и стила на традиционното селище Афитос.

Намаление за ранни записвания - 15% за настаняване в периода 02.10.2023 - 29.10.2023 , за резервации, направени преди 31.01.2023 , 30% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 15% за настаняване в периода 28.04.2023 - 01.06.2023 , за резервации, направени преди 31.01.2023 , 30% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 15% за настаняване в периода 02.10.2023 - 29.10.2023 , за резервации, направени преди 31.01.2023 , 30% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 15% за настаняване в периода 28.04.2023 - 01.06.2023 , за резервации, направени преди 31.01.2023 , 30% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 10% за настаняване в периода 02.06.2023 - 01.10.2023 , за резервации, направени преди 31.01.2023 , 30% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 10% за настаняване в периода 02.06.2023 - 01.10.2023 , за резервации, направени преди 31.01.2023 , 30% предварително плащане.  » Резервирай

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

374лв
336лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-10%
304лв
258лв
26-31 Май
на човек

5 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-15%
3832лв
3449лв
27.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-10%
318лв
274лв
29.05-03.06
на човек

5 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-14%
598лв
538лв
7-11 Авг
на човек

4 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-10%
934лв
794лв
1-6 Май
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-15%
1019лв
866лв
1-6 Май
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Само настаняване

5 резервации наскоро
-15%
583лв
503лв
29.05-03.06
на човек

5 нощувки
Само настаняване

11 резервации наскоро
-14%
1916лв
1724лв
17-22 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-10%
426лв
362лв
26.05-02.06
на човек

7 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-15%
346лв
305лв
31.05-05.06
на човек

5 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-12%
374лв
336лв
3-8 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-10%
1961лв
1765лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-10%
523лв
471лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-10%
694лв
624лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Само настаняване

3 резервации наскоро
-10%
360лв
321лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-11%
1775лв
1598лв
17-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-10%
2224лв
2001лв
24.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-10%
1169лв
1052лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-10%
1701лв
1531лв
4-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-10%
864лв
778лв
9-15 Юли
на човек

6 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-10%
2682лв
2414лв
23-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-10%
2682лв
2414лв
29.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-10%
2682лв
2414лв
26.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-10%
818лв
736лв
9-16 Сеп
на човек

7 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-10%
1215лв
1093лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-10%
561лв
477лв
1-4 Май
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-15%
257лв
219лв
1-6 Май
на човек

5 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-15%
611лв
520лв
1-4 Май
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Само настаняване

17 резервации наскоро
-15%
556лв
472лв
26-31 Май
на човек

5 нощувки
Само настаняване

4 резервации наскоро
-15%
778лв
661лв
26.05-02.06
на човек

7 нощувки
Само настаняване

4 резервации наскоро
-15%
365лв
310лв
26.05-01.06
на човек

6 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-15%
667лв
567лв
26.05-01.06
на човек

6 нощувки
Само настаняване

23 резервации наскоро
-15%
1177лв
1049лв
1-6 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-11%
1332лв
1188лв
1-6 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Само настаняване

21 резервации наскоро
-11%
1231лв
1108лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Само настаняване

9 резервации наскоро
-10%
692лв
622лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
-10%
1961лв
1765лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-10%
1271лв
1144лв
26-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-10%
2224лв
2001лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-10%
584лв
526лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-10%
818лв
736лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-10%
1681лв
1513лв
2-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-10%
2009лв
1808лв
9-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-10%
747лв
672лв
23-28 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-10%
1046лв
941лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-10%
747лв
672лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-10%
851лв
766лв
3-10 Сеп
на човек

7 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-10%
2443лв
2199лв
4-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Само настаняване

4 резервации наскоро
-10%
1906лв
1715лв
4-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-10%
971лв
874лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Само настаняване

14 резервации наскоро
-10%
153лв
130лв
29.04-02.05
на човек

3 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-15%
360лв
306лв
1-8 Май
на човек

7 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-15%
181лв
154лв
21-24 Май
на човек

3 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-15%
301лв
256лв
24-29 Май
на човек

5 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-15%
3046лв
2720лв
26.05-02.07
на човек

37 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-11%
393лв
341лв
29.05-04.06
на човек

6 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-13%
467лв
408лв
29.05-05.06
на човек

7 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-13%
658лв
590лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-10%
1663лв
1487лв
1-8 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-11%
285лв
253лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-11%
509лв
455лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-11%
523лв
471лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-10%
448лв
403лв
5-11 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-10%
617лв
555лв
12-18 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-10%
10129лв
9116лв
13.06-16.07
2 възрастни, 2 деца

33 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-10%
1793лв
1614лв
17-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-10%
818лв
736лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-10%
1169лв
1052лв
24.06-04.07
на човек

10 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-10%
810лв
729лв
25.06-02.07
на човек

7 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-10%
2224лв
2001лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-10%
1588лв
1430лв
26.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-10%
3560лв
3204лв
30.06-11.07
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-10%
2868лв
2581лв
1-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-10%
810лв
729лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-10%
468лв
421лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-10%
926лв
833лв
2-10 Юли
на човек

8 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-10%
701лв
631лв
2-8 Юли
на човек

6 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-10%
2224лв
2001лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-10%
1906лв
1715лв
3-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-10%
579лв
521лв
4-9 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-10%
560лв
504лв
5-9 Юли
на човек

4 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-10%
598лв
538лв
14-18 Юли
на човек

4 нощувки
Включена закуска

3 резервации наскоро
-10%
1036лв
933лв
31.07-07.08
на човек

7 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-10%
2299лв
2069лв
7-13 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-10%
2766лв
2489лв
12-20 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-10%
2682лв
2414лв
14-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-10%
592лв
533лв
17-21 Авг
на човек

4 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-10%
1046лв
941лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-10%
1036лв
933лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-10%
1494лв
1345лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-10%
1195лв
1076лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-10%
864лв
778лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-10%
383лв
345лв
3-6 Сеп
на човек

3 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-10%
607лв
547лв
16-23 Сеп
на човек

7 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-10%
565лв
509лв
17-24 Сеп
на човек

7 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-10%
299лв
269лв
21-25 Сеп
на човек

4 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-10%
224лв
202лв
21-24 Сеп
на човек

3 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-10%
523лв
471лв
22-29 Сеп
на човек

7 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-10%
224лв
202лв
22-25 Сеп
на човек

3 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-10%
593лв
533лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-10%
1701лв
1531лв
24.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-10%
444лв
400лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-10%
380лв
327лв
1-8 Окт
на човек

7 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-14%
306лв
260лв
29.04-02.05
на човек

3 нощувки
Само настаняване

22 резервации наскоро
-15%
510лв
433лв
1-6 Май
на човек

5 нощувки
Само настаняване

7 резервации наскоро
-15%
713лв
606лв
1-8 Май
на човек

7 нощувки
Само настаняване

14 резервации наскоро
-15%
333лв
283лв
21-24 Май
на човек

3 нощувки
Само настаняване

6 резервации наскоро
-15%
556лв
472лв
24-29 Май
на човек

5 нощувки
Само настаняване

11 резервации наскоро
-15%
5524лв
4933лв
26.05-02.07
на човек

37 нощувки
Само настаняване

17 резервации наскоро
-11%
722лв
628лв
29.05-04.06
на човек

6 нощувки
Само настаняване

9 резервации наскоро
-13%
638лв
564лв
31.05-05.06
на човек

5 нощувки
Само настаняване

4 резервации наскоро
-12%
944лв
844лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Само настаняване

14 резервации наскоро
-11%
666лв
594лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
Само настаняване

10 резервации наскоро
-11%
527лв
469лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
Само настаняване

4 резервации наскоро
-11%
694лв
624лв
3-8 Юни
на човек

5 нощувки
Само настаняване

17 резервации наскоро
-10%
832лв
749лв
12-18 Юни
на човек

6 нощувки
Само настаняване

21 резервации наскоро
-10%
12586лв
11327лв
13.06-16.07
2 възрастни, 2 деца

33 нощувки
Само настаняване

14 резервации наскоро
-10%
2036лв
1833лв
24.06-04.07
на човек

10 нощувки
Само настаняване

20 резервации наскоро
-10%
1425лв
1283лв
25.06-02.07
на човек

7 нощувки
Само настаняване

14 резервации наскоро
-10%
4554лв
4098лв
30.06-11.07
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Само настаняване

6 резервации наскоро
-10%
1018лв
916лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Само настаняване

17 резервации наскоро
-10%
1425лв
1283лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Само настаняване

11 резервации наскоро
-10%
2851лв
2566лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Само настаняване

15 резервации наскоро
-10%
1629лв
1466лв
2-10 Юли
на човек

8 нощувки
Само настаняване

15 резервации наскоро
-10%
1425лв
1283лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Само настаняване

17 резервации наскоро
-10%
1018лв
916лв
4-9 Юли
на човек

5 нощувки
Само настаняване

14 резервации наскоро
-10%
814лв
733лв
5-9 Юли
на човек

4 нощувки
Само настаняване

21 резервации наскоро
-10%
1685лв
1516лв
31.07-07.08
на човек

7 нощувки
Само настаняване

9 резервации наскоро
-10%
2888лв
2599лв
7-13 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Само настаняване

18 резервации наскоро
-10%
3851лв
3466лв
12-20 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Само настаняване

22 резервации наскоро
-10%
3369лв
3032лв
14-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Само настаняване

13 резервации наскоро
-10%
963лв
866лв
17-21 Авг
на човек

4 нощувки
Само настаняване

13 резервации наскоро
-10%
1685лв
1516лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Само настаняване

7 резервации наскоро
-10%
1925лв
1733лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Само настаняване

20 резервации наскоро
-10%
1685лв
1516лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Само настаняване

21 резервации наскоро
-10%
1203лв
1083лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Само настаняване

17 резервации наскоро
-10%
648лв
583лв
3-6 Сеп
на човек

3 нощувки
Само настаняване

3 резервации наскоро
-10%
1462лв
1316лв
3-10 Сеп
на човек

7 нощувки
Само настаняване

17 резервации наскоро
-10%
1101лв
991лв
16-23 Сеп
на човек

7 нощувки
Само настаняване

14 резервации наскоро
-10%
555лв
499лв
21-25 Сеп
на човек

4 нощувки
Само настаняване

24 резервации наскоро
-10%
416лв
375лв
21-24 Сеп
на човек

3 нощувки
Само настаняване

16 резервации наскоро
-10%
416лв
375лв
22-25 Сеп
на човек

3 нощувки
Само настаняване

12 резервации наскоро
-10%
1110лв
999лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Само настаняване

23 резервации наскоро
-10%
832лв
749лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Само настаняване

18 резервации наскоро
-10%
750лв
645лв
1-8 Окт
на човек

7 нощувки
Само настаняване

0 резервации наскоро
-14%

Резервирайте на най-добра цена!

Изпратете ни запитване през формата за резервация с период на престой, желано настаняване и брой хора - ще ви предложим най-добрата цена на пазара!

Забележки към цената:

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.
Цената включва безплатно използване на: .
Всички цени са за стая/апартамент на ден, Включена закуска база хранене.
Отстъпките за допълнителен човек са на база на цената на човек на редовно легло.
Използвайте формата за резервация на хотела, за да получите точна крайна цена за почивка за избрания от вас период, брой хора и стаи и включено хранене.
Редовните цени не са валидни по време на национални празници, Коледа и Нова Година!

Тагове

Lagaria, Lagaria halkidiki, Lagaria kasandra, Lagaria afitos, Lagaria greece, Lagaria гърция, Lagaria халкидики, Lagaria касандра, Lagaria афитос, Lagaria 2023, Lagaria цени, Lagaria мнения, Lagaria цени 2023, Lagaria лято 2023, Lagaria ранни записвания, Lagaria last minute, Lagaria Palace, Lagaria Palace halkidiki, Lagaria Palace kasandra, Lagaria Palace afitos, Lagaria Palace greece, Lagaria Palace гърция, Lagaria Palace халкидики, Lagaria Palace касандра, Lagaria Palace афитос, Lagaria Palace 2023, Lagaria Palace цени, Lagaria Palace мнения, Lagaria Palace цени 2023, Lagaria Palace лято 2023, Lagaria Palace ранни записвания, Lagaria Palace last minute, Lagaria Palace hotel, Lagaria Palace hotel halkidiki, Lagaria Palace hotel kasandra, Lagaria Palace hotel afitos, Lagaria Palace hotel greece, Lagaria Palace hotel гърция, Lagaria Palace hotel халкидики, Lagaria Palace hotel касандра, Lagaria Palace hotel афитос, Lagaria Palace hotel 2023, Lagaria Palace hotel цени, Lagaria Palace hotel мнения, Lagaria Palace hotel цени 2023, Lagaria Palace hotel лято 2023, Lagaria Palace hotel ранни записвания, Lagaria Palace hotel last minute, лагария палас, лагария палас гърция, лагария палас халкидики, лагария палас касандра, лагария палас афитос, лагария палас цени, лагария палас мнения, лагария палас цени 2023, лагария палас лято 2023, лагария палас ранни записвания, хотел лагария палас, хотел лагария палас гърция, хотел лагария палас халкидики, хотел лагария палас касандра, хотел лагария палас афитос, хотел лагария палас цени, хотел лагария палас мнения, хотел лагария палас цени 2023, хотел лагария палас лято 2023, хотел лагария палас ранни записвания