bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0879 32 36 22, 0884 241 988
партньор на Lagaria Palace

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

I. Въведение

1.1 Целта на тази Декларация за поверителност е да се представят правилата за обработка на лични данни в Профи Турс ООД.

1.2 Тези правила са съставени съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

1.3 В настоящата политика е представена информация относно целите на обработване, начина и срока на съхранение на личните данни, възможностите за актуализиране и изтриване на тези дани, както и условията и изискванията при предоставянето им на трети лица.

1.4 Настоящата политика влиза в сила от 29 юни 2018 г. и може да бъде променяна и актуализирана във връзка с евентуални промени в българското и европейско законодателство.

II. Дефиниции

Профи Турс ООД е регистрирано съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43, ЕИК 121745404, наричано по-долу за краткост "Профи Турс".

Лични данни означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано ("субект на данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

Чувствителни лични данни са лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, както и генетични данни, биометрични данни (когато се обработват единствено за целите на идентифицирането на физическо лице), данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на субекта на данните;

Обработка на лични данни е всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

Трето лице означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни;

III. Лични данни, които се обработват

1.1 Когато се регистрирате за някоя от нашите услуги, Вие ни предоставяте:

 • Адрес, имейл адрес, телефонен номер и дата на раждане

1.2 Когато сърфирате в нашите уебсайтове или използвате нашите мобилни приложения, ние събираме:

 • Предпочитания за пътуване
 • Информация за поведението ви при сърфиране в нашите уебсайтове и мобилни приложения
 • Информация за това, когато разглеждате някоя от рекламите ни, включително тези, които са показани на уебсайтовете на други организации
 • Информация за начина на достъп до нашите цифрови услуги, включително операционна система, IP адрес, онлайн идентификатори и подробности за браузъра
 • Социални предпочитания, интереси и дейности
 • "Бисквитки" - Разгледайте Политиката за бисквитките , за да научите повече подробности.

1.3 Когато ни отправяте запитвания за оферти, ние събираме:

 • Име и фамилия, e-mail, телефон
 • Предпочитания за дестинация, брой на пътуващите, включително децата и тяхната възраст

1.4 Когато правите резервация, ние събираме:

 • Данни за пол, име и фамилия, адрес, държава, телефон, e-mail, дата на раждане, предпочитан начин на плащане, брой на пътуващите, включително децата и тяхната възраст или дата на раждане.

1.5 За да Ви изпращаме актуални оферти и предложения, Вие можете да се абонирате за нашия бюлетин и тогава ние събираме:

 • Адрес на електронна поща.

1.6 Когато подписвате договор за предоставяне на туристически услуи, ние събираме:

 • Имена, ЕГН, адрес; в редки случаи, когато е необходимо данни за паспорт/лична карта, други данни за документ за самоличност
 • Информация за пътниците - брой пътуващи, включително деца и тяхната възраст
 • Данни за контакт - телефон, e-mail
 • Информация за покупките ви, включително какво сте купили, кога и къде сте го купили, как сте го заплатили или друга информация за плащане. Данни, свързани с дадено съгласие в писмена форма от родителите, настойниците или попечителите или от другите лица, които полагат грижи за дете, за участие на детето или ученика в съответното туристическо пътуване
 • Всякакви специални изисквания за хранене
 • Съответни медицински данни за увреждания, ограничена подвижност, бременност, ваксинации, данни за злополуки по време на пътуване
 • Данни за семейно положение - при детски екскурзии, пътуване с единия родител
 • Данни за рекламации, жалби, оплаквания - относно мнението на туристите
 • Данни за поведението на туриста по време на пътуването, свързано с негови претенции за несъотвествие с договора

IV. Принципи при обработването на лични данни

4.1 Личните данни се обработват законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните.

4.2 Личните данни се събират за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели.

4.3 Тези лични данни са подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват.

4.4 Личните данни са точни и при необходимост се поддържат в актуален вид.

4.5 Личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни.

4.6 Личните данни се обработват по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки.

V. Цел и правни основания на обработването на лични данни

Профи Турс обработва лични данни във връзка със спазването на законово задължение, или във връзка с изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна или бенефициент, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор, или във връзка с изрично съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели.

Профи Турс обработва лични данни за следните конкретни цели:

5.1 Изпълнение на услуга, заявена от клиент/пътуващо лице

Пътуващото лице заявява желанието си да ползва туристически услуги от Профи Турс. Предоставянето на Услугата може да бъде извършено само, ако пътуващото лице съобщи на Профи Турс необходимите лични данни, в противен случай с него не може да бъде сключен договор, не може да бъде потребител на каквато и да е услуга и няма възможност да получи преддоговорна информация за услуги. Личните данни се използват само за извършване на заявената услуга, както следва:
o сключване на договор за туристически пакет, круиз, резервация на хотел, трансфер и друг наземен транспорт, визови и други туристически услуги;
o резервация и издаване на самолетни билети;
o издаване на медицинска застраховка за пътуване в чужбина и анулиране на пътуване;
o сключване на договор за организация на мероприятия, срещи, тиймбилдинги и др.
В процеса на изпълнение на договорни задължения и услуги обработваме вашите лични данни с цел:
Идентифициране на клиент при регистрация за ползване на услуги по Общи условия /сключване на договор/, изменение и прекратяване на договор за услуги; Идентифицирането на клиент може да се извършва по различни канали - в централния офис на "ПРОФИ ТУРС" ООД, на телефонен номер или имейл за обслужване на клиенти на "ПРОФИ ТУРС" ООД, като се предостави информация за лични данни, свързани с клиентски договор по продукт / услуга, предлаган/а в сайт или платформа на "ПРОФИ ТУРС" ООД (ЕГН/ЛНЧ, дата на раждане, имейл и/или друга идентификационна информация);
Актуализиране на Ваши лични данни, предоставени при регистрация/сключване на договор за ползване на услугите на "ПРОФИ ТУРС" ООД.
Проверка на вида регистрирани и ползвани услуги по Ваше искане/жалба/оспорване или с цел предпазване на клиентите и "ПРОФИ ТУРС" ООД от измами и злоупотреби от трети лица. Предоставяне на справки за ползвани услуги;
Разглеждане на получени сигнали, възражения, жалби, извършване на проверки, предоставяне на обратна връзка.;
Техническо съдействие за създаване на акаунт/и и възстановяване на забравена парола или други данни за достъп до уеб сайтовете или b2b платформите на Профи Турс.
Блокиране/отблокиране на достъп до клиентски профил, изтриване на регистрация в уеб сайтовете или b2b платформите на Профи Турс.
Решаване на спорове пред компетентния орган (съд, арбитраж, помирителна комисия, административни органи и др.), във връзка с дейността на "ПРОФИ ТУРС" ООД.
Управление на дейности, свързани с борба с измамите. "ПРОФИ ТУРС" ООД обработва лични данни при извършване на дейности по предотвратяване, откриване, разследване и управление на измами.

5.2 В изпълнение на законови задължения "ПРОФИ ТУРС" ООД обработва данните Ви за следните цели:
Предоставяне на информация за клиента и ползвани от него услуги по запитване/искане/проверка от компетентен орган;
Издаване на фактури, ако е приложимо за конкретни услуги.

5.3 Mаркетинг, директен маркетинг
Профи Турс изпраща персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги, само при наличието на доброволно и изрично съгласие от субекта на данни за получаване на такива съобщения. Те се изпращат при предварително предоставено уведомление и включват информация за промоции и отстъпки на услуги, предоставяни от Профи Турс.

Събираме и обработваме Вашите лични данни на основание на:

 • преддоговорни отношения и сключване на договор с Вас;
 • наши законови задължения съгласно българското законодателство - например Закона за туризма, Закона за счетоводството и приложимите подзаконови нормативни актове, както и на основание европейското законодателство в областта на туризма и предоставянето на услуги;
 • съгласие (при отправяне на запитване; при изпращане на бюлетин; за регистрация на профил; при оказване на съдействие за издаване на виза; при обработване на специални категории данни; при предаване на данни в трета държава, в случай че за третата държава липсва решение на Европейската комисия за предоставяне на адекватно ниво на защита на данните)
 • защита на Ваши жизненоважни интереси (при спешен случай; при обработване на специални категории данни, когато субектът на данни е физически или юридически неспособен да даде съгласие)
 • за защита на наши легитимни интереси (при събиране на информация за предпочитания с цел персонализиране на нашите услуги)

VI. Обхват на обработваните лични данни

Обхватът на обработваните лични данни винаги се определя така, че да бъде подходящ, свързан със и ограничен до необходимото във връзка с целите, за които се обработват данните. Във връзка с изпълнение на своята дейност Профи Турс типично събира някои от следните лични данни: имена, дата на раждане, ЕГН; данни от паспорт/лична карта: номер, дата на издаване и валидност, издател; гражданство; адрес; телефон, e-mail; образование; други лични данни, изисквани за избраната услуга. За някои специфични услуги е възможно обработването на специални лични данни, като информация за здравословно състояние и др.

VII. Получатели на лични данни

Профи Турс предоставя лични данни на трети лица само доколкото е необходимо за изпълнение на договори и резервации на туристически услуги и във връзка с трудовото законодателство. Не се предоставят лични данни на лица, които нямат отношение към целта, одобрена от конкретния субект на данни, както следва:

 • физически лица, за които се отнасят данните;
 • физически и юридически лица, подизпълнители по възложени от физически лица, за които се отнасят данните продукти/услуги, оперирани от Профи Турс, попадащи в някоя от следните категории: o авиокомпании, резервационни системи за самолетни билети; o хотели, резервационни системи за хотели; o круизни компании, резервационни системи за круизи; o туроператори; o застрахователни и асистанс компании; o компании за трансфери, rent-a-car, влакови и автобусни билети; o тиймбилдинг компании;
 • трети страни, физически, юридически лица, публични органи, институции и учреждения, при изпълнение на законови или договорни задължения на Профи Турс или на друго валидно правно основание, например разкриване, предотвратяване или извършване на други действия по отношение на измама, технически проблеми или такива, свързани със сигурността.
 • банки, доставчици на платежни услуги и/или системни оператори, определени в ЗПУПС, обслужващи плащанията, извършени от Вас.
 • лица, които по възлагане на Профи Турс поддържат оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните Ви данни;
 • охранителни фирми, притежаващи лиценз за извършване на частна охранителна дейност, обработващи видеозаписите от офиси на Профи Турс в процеса на осигуряване на пропускателния режим в същите обекти;
 • лица, предоставящи услуги по организиране, съхраняване, индексиране и унищожаване на архиви на хартиен и/или електронен носител;
 • консулски служби;
 • НАП, НОИ, Инспекция по труда, други държавни институции по силата на законово задължение;
 • служба по трудова медицина, банкова институция за изплащане на възнаграждения;
 • КЗП, адвокатска кантора за представляване по проверки и спорове.

Подизпълнителите на "ПРОФИ ТУРС" ООД предоставят достатъчни гаранции за прилагането на подходящи технически и организационни мерки за спазването на Регламент 2016/679.

В рамките на организацията достъп до личните данни на даден субект имат само служители, чиито непосредствени задължения са свързани с предоставянето на избраната от субекта услуга, с изпращането на персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги или с управлението на човешките ресурси.

Във връзка със специфичния характер на предлаганите от Профи Турс услуги, а именно посреднически, турагентски и туроператорски, в процеса и в интерес на фактическото предоставяне на заявената услуга, се извършва предаване на лични данни на трети лица.

Предаването на лични данни в други държави членки на Европейския съюз или към агенции, служби и органи на Европейския съюз, се извършва при същите условия, които се прилагат при подобно предаване в рамките на Република България.

Лични данни се предават на трета държава или международна организация, само ако съгласно решение на Европейската комисия третата държава или международна организация осигуряват адекватно ниво на защита на личните данни или данните се предават, само са предвидени подходящи гаранции съгласно чл. 46 и сл. от ОРЗД и при условие че са налице приложими права на субектите на данни и ефективни правни средства за защита.

VIII. Време за обработка и съхранение

Личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни. За всяка цел времето за съхранение е:

8.1 Изпълнение на услуга, заявена от клиент/пътуващо лице
За тази цел личните данни ще бъдат обработвани и съхранявани както следва:
o за сключване на договор за туристически пакет, круиз, резервация на хотел, трансфер и друг наземен транспорт, визови и други туристически услуги - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за резервация и издаване на самолетни билети - 5 години от датата на приключване на услугата;
o за издаване на медицинска застраховка за пътуване в чужбина и анулиране на пътуване - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за сключване на договор за организация на мероприятия, срещи, тиймбилдинги и др. - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за счетоводни цели - 5 години от датата на приключване на финансовата година.
По всяко време в рамките на тези срокове субектът на данни има право да поиска от администратора да коригира без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с него. Като се имат предвид целите на обработването, субектът на данните има право непълните лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларация.

8.2 Mаркетинг, директен маркетинг
Профи Турс изпраща по електронна поща персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги, само при наличието на доброволно съгласие от субекта на данни за получаване на такива съобщения. За тази цел след изтичане на сроковете по т. 8.1 единствено адреса на електронната поща на субекта на личните данни ще бъде обработван и съхраняван до оттегляне на съгласието. Електронната поща сама по себе си не представлява лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент.
Субектът на данни има правото да оттегли съгласието си за обработка и съхранение на адреса на електронната си поща по всяко време, като за целта е достатъчно да заяви това по електронен път на имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните от адреса на електронна поща, който трябва да бъде заличен и не е необходимо да се идентифицира с документ за самоличност. Възможно е също заличаването да стане с индивидуален линк за заличаване на адрес на електронна поща, който присъства на видно място във всяко персонално маркетингово съобщение с предложения за предлагани услуги. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

В случаи на липса на законен срок, ние съхраняваме Вашите лични данни за разумен срок, определен на база допълнителни критерии. Критериите за определяне на срока са съобразени с желанието ни да Ви предоставим услуги с високо качество.
Когато личните данни, които събираме, вече не са необходими за упоменатите цели, ние ги заличаваме или ги унищожаваме по друг надлежен начин.

IX. Права на субектите на лични данни

9.1 Право на достъп на субекта до личните му данни
Всеки субект има право да получи от Профи Турс информация за това дали обработва лични данни, свързани със същия субект, и ако това е така, да му се предостави достъп до самите данни, както и до информация за:
o категориите лични данни, които се обработват;
o целите на обработването;
o получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни, по-специално получателите в трети държави или международни организации;
o когато е възможно, предвидения срок, за който ще се съхраняват личните данни, а ако това е невъзможно, критериите, използвани за определянето на този срок;
o съществуването на право да бъде изискано коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни на субекта, или да се направи възражение срещу такова обработване;
o правото на жалба до надзорен орган;
o когато личните данни не се събират директно от субекта, всякаква налична информация за техния източник;
o съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, както и допълнителна информация за това в предвидените от закона случаи.

9.2 Право на коригиране
Ако субектът смята, че личните данни, които Профи Турс обработва за него, са неточни, има право да поиска коригиране без ненужно забавяне неточните лични данни. Когато обработваните лични данни са непълни, има право да иска допълването им, като се имат предвид целите на обработването.

9.3 Право на оттегляне на съгласие
Когато се обработват лични данни въз основа на предоставено съгласие, субектът може по всяко време да оттегли предоставеното съгласие. След оттеглянето на съгласието Профи Турс преустановява дейностите по обработка на личните данни на субекта, обработвани въз основа на съгласието, като оттеглянето на съгласието няма да засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие преди то да бъде оттеглено. Независимо от това, възможно е Профи Турс да продължи обработката на същите лични данни, доколкото е налице друго основание (различно от съгласие) за обработването на данните и/или е налице някое от изключенията по т. 9.5 (напр. данните са необходими, за да бъде предоставена услуга, която е закупена от Профи Турс).

9.4 Право на възражение срещу обработването
Субектът има право да възрази срещу обработката на негови лични данни в случаите, в които са обработвани въз основа на обществен интерес или въз основа на легитимни интереси на Профи Турс, когато сметне, че в конкретния случай това обработване е несъвместимо със защитата на интересите, правата и свободите на субекта. В такива случаи, ако Профи Турс не може да докаже, че съществуват убедителни легитимни основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта, или че обработването е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ще бъде прекратено обработването на тези лични данни. Когато се обработват лични данни за целите на директния маркетинг, субектът може да възрази срещу тази обработка на данни, в който случай Профи Турс незабавно ще я преустанови. В последния случай не е необходимо идентифицирането на субекта с документ за самоличност.

9.5 Право на изтриване на лични данни
Общо правило. Субектът има правото да поискате от Профи Турс изтриване на неговите лични данни без ненужно забавяне, а Профи Турс е длъжен да изтрие без ненужно забавяне тези лични данни, когато е приложимо някое от посочените по-долу основания:
o личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
o съгласието си за обработване на данните е оттеглено, в случаите когато данните са били обработвани въз основа на съгласие, и няма друго правно основание за обработването;
o субектът е възразил срещу обработването съгласно т. 9.4 по-горе и Профи Турс няма легитимни основания за обработването, които да имат преимущество пред интересите, правата и свободите на субекта;
o личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
o личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на законово задължение.
Изключения от правилото. Правото на субекта да иска изтриване на личните си данни не се прилага, съответно Профи Турс няма задължение да изтрие данните, ако обработването на личните данни е необходимо:
o за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
o за спазване на законово задължение, което изисква обработване, или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на Профи Турс;
o по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве в съответствие с член 9, параграф 2, букви з) и и), както и член 9, параграф 3 от Общия регламент относно защитата на данните;
o за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели съгласно член 89, параграф 1 от Общия регламент относно защитата на данните, доколкото съществува вероятност изтриването на данните да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване;
o за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

9.6 Право на ограничаване на обработването
В посочените по-долу случаи субектът има право да поиска от Профи Турс временно да бъде спряна всяка друга обработка на личните му данни с изключение на тяхното съхранение:
o когато се оспорва точността на личните данни - за срок, който позволява на Профи Турс да провери точността на личните данни;
o когато обработването е неправомерно, но субектът не желае личните му данни да бъдат изтрити, а иска вместо това ограничаване на използването им;
o когато Профи Турс не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
o когато субектът е възразил срещу обработването съгласно т. 9.4 в очакване на проверка дали легитимните основания за обработка на Профи Турс имат преимущество пред интересите на субекта.
В изброените случаи Профи Турс може да извършва обработване на съответните лични данни, различно от тяхното съхранение, единствено със съгласието на субекта или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции или за защита на правата на друго физическо лице или поради важни основания от обществен интерес за Република България или за Европейския съюз.

9.7 Право на преносимост на данните
Субектът има право да получи личните данни, които го засягат и които е предоставил, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от страна на Профи Турс, когато:
o Профи Турс обработва данните въз основа на съгласие или когато обработката на данните е необходима за изпълнението на задължение по договор между субекта и Профи Турс; и
o обработването се извършва по автоматизиран начин.
За целите на упражняването на правото си на преносимост на данните, субектът има право да получи пряко прехвърляне на личните си данни от Профи Турс към друг администратор, само доколкото това е технически осъществимо.

9.8 Правото на жалба до надзорен орган
Ако субектът смята, че Профи Турс обработва личните му данни в нарушение на разпоредбите на приложимото законодателство, включително, но не само, Общия регламент относно защитата на данните и Законна за защита на личните данни, субектът има право да подаде жалба до надзорния орган в държавата членка на Европейския съюз на обичайното си местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение.
В Република България компетентният надзорен орган е Комисията за защита на личните данни.

X. Мерки за сигурност

Профи Турс предприема технически и организационни мерки за сигурност с цел защита на администрираните данни срещу неразрешено и незаконно обработване, случайна загуба, унищожаване или увреждане на лични данни, каквито може да се изискват, като се има предвид състоянието на техническо развитие, обичайната практика и законовите изисквания.
o Използване на защитени уебсайтове, криптиране, маскиране;
o Извършване не прегледи на практиките за събиране, съхранение и обработка на лични данни, включително на физическите мерки за сигурност, с цел предотвратяването на неразрешен достъп до системите, които се използват;
o Достъп до личните данни в рамките на организацията имат само лица, чиито трудови функции изискват достъп до данните с оглед осъществяването на дейностите, за които данните са били събрани и се обработват;
o Включване на договорни клаузи за поверителност във всички договори със служителите и третите лица, на които се възлага обработване на лични данни;
o Възлагане обработката на лични данни само на такива организации, които се придържат към най-високите стандарти за информационна сигурност и сигурност на личните данни, демонстрирана както чрез наличието на съответни сертификации, така и чрез възможността за извършване на регулярни одити за съответствие.

XI. Политика за "бисквитките" (cookies)

Профи Турс използва онлайн идентификационни технологии - като бисквитки, уеб маяци или пиксели - в уеб сайтовете си. "Бисквитките" са малки текстови файлове, поставени на твърдия диск на потребителя, които помагат при предоставянето на персонализирано съдържание и улесняват навигацията в сайтовете на компанията.

Профи Турс събира информация за посещенията на страници и навигацията, за да определи кои туристически услуги са от най-голям интерес и дали потребителите могат лесно да намерят съдържание.

Профи Турс може да използваа онлайн идентификационните технологии от маркетингови партньори, сайтове на трети лица и социални медийни платформи. Тези технологии дават възможност да се измери ефикасността на маркетинговите и осведомителни кампании.

Използването на бисквитки става само с изричното съгласие на посетителя на сайта, като е предоставена възможност да бъдат избрани само част от тях или всички да бъдат отказани. Възможно е контролиране и управляване на "бисквитките" чрез браузъра на потребителя или посредством страницата за управление на бисквитки на съответния сайт. Следва да се има предвид, че премахването или блокирането на "бисквитките" може да повлияе на практическата работа на сайта, а някои функции вече няма да са налице.
Подробна информация за Политиката за бисквитки можете да намерите тук.

XII. Данни за контакт

12.1 Информация относно Администратора на лични данни

1. Наименование "Профи Турс" ООД
2. ЕИК/БУЛСТАТ : 121745404
3. Седалище и адрес на управление: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
4. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
5. Данни за кореспонденция: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
6. E-mail: dpo@profitours.bg
7. Телефон.: 02 940 11 11, 0887 220 661
8. Номер на удостоверение за администратор на личните данни № 125345

12.2 Контакт с длъжностното лице по защита на личните данни

1. Адрес за кореспонденция: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
2. Телефон: 0888 373 012
3. Email: dpo@profitours.bg

12.3 Информация относно компетентния надзорен орган

1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
4. Телефон:02 915 3 518
5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

12.4. Подаване на искане

"ПРОФИ ТУРС" ООД предоставя следните възможности за подаване на искания по Регламент ЕС 2016/679:
Заявления могат да се подават към Профи Турс до пощенския адрес или имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните, посочени по-горе. Когато заявлението се подава по електронен път, същото трябва да бъде подписано с квалифициран електронен подпис. Ще отговорим на заявлението Ви във възможно най-кратък срок, който във всички случаи няма да надвишава един месец.
Следва да се има предвид, че няма възможност да бъде изпълнено дадено искане, ако Профи Турс не може да се увери, че искането действително изхожда от субекта на данните (възможно е, например, да не можем да се уверим от заявление, отправено по пощата, че субектът е действителният изпращач на съобщението). Затова, в определени случаи е възможно да бъде отправена молба заявлението да бъде представено в наш офис (за да можем да бъде осъществено идентифицирането).
За прекратяване на обработка и съхранение на адрес на електронна поща Профи Турс предоставя опростена процедура, при която не е необходимо субектът на данните да се идентифицира. За валидно заявление за заличаване на адрес на електронна поща се счита всяко заявление, подадено по електронен път на имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните от адреса на електронна поща, който трябва да бъде заличен. Възможно е също заличаването да стане с индивидуален линк за заличаване на адрес на електронна поща, който присъства на видно място във всяко персонално маркетингово съобщение с предложения за предлагани услуги.

Lagaria Palace - Халкидики / Касандра, Афитос

Празници - Намаления и промоции

737лв
611лв
1-5 Май
2 възрастни, 1 дете

1 май 2024
Включена закуска

20 резервации наскоро
-17%
353лв
293лв
1-6 Май
на човек

Великден 2024
Включена закуска

18 резервации наскоро
-17%
273лв
227лв
1-5 Май
на човек

1 май 2024
Включена закуска

11 резервации наскоро
-17%
238лв
198лв
3-6 Май
на човек

Великден 2024
Включена закуска

20 резервации наскоро
-17%

Lagaria Palace е другото име на на комфорта и лукса в Халкидики. Четири звездния хотелски комплекс е разположен в близост до морето, на едно от най-красивите кътчета!

Местоположение на Lagaria Palace, Халкидики

Хотел Lagaria Palace се намира само на 350 метра от морето и на 480 м от центъра на Афитос.

разстояние до центъра: 480m
разстояние до летище: 72km
разстояние до спирка на автобус: 0,35km
разстояние до магазини: 0,05km

Удобства в Lagaria Palace

Хотел Lagaria Palace има следните удобства: открит басейн, отделен детски басейн, шезлонги и чадъри, бар и бар на басейна, кафене на открито, детска площадка, озеленен двор, паркинг, безплатен интернет достъп, факс, възможност за отпечатване, съхраняване на багаж, с допълнителна такса перални услуги, коли под наем, велосипеди под наем, безжичен компютър под наем.

Стаи и настаняване в Lagaria Palace

Lagaria Palace разполага с 18 комфортни стаи и 8 напълно обзаведени апартамента. Изборът на цветове за всяка стая не е случаен. Освен съвременните концепции за декорация са взети в предвид и цветовете и стила на традиционното селище Афитос.

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

466лв
415лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Включена закуска

1 резервации наскоро
-11%
1099лв
994лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-10%
528лв
466лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

3 резервации наскоро
-12%
1431лв
1303лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-9%
998лв
929лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-7%
894лв
800лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-10%
432лв
359лв
1-7 Май
на човек

6 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-17%
761лв
680лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-11%
304лв
270лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-11%
604лв
501лв
1-10 Май
на човек

9 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
-17%
2197лв
1977лв
23-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-10%
627лв
560лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-11%
689лв
612лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-11%
205лв
176лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-14%
400лв
360лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-10%
2929лв
2724лв
8-15 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-7%
499лв
464лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-7%
285лв
248лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-13%
224лв
197лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Включена закуска

1 резервации наскоро
-12%
310лв
257лв
29.05-03.06
на човек

5 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-17%
485лв
436лв
6-12 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-10%
2444лв
2262лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-7%
942лв
847лв
23-29 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-10%
2662лв
2434лв
4-11 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-9%
3804лв
3537лв
26.07-05.08
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-7%
1165лв
1083лв
27.08-03.09
на човек

7 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-7%
719лв
597лв
30.09-12.10
на човек

12 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-17%
718лв
596лв
29.04-10.05
на човек

11 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-17%
424лв
352лв
18-25 Май
на човек

7 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-17%
456лв
411лв
17-22 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-10%
799лв
719лв
29.06-05.07
на човек

6 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-10%
2578лв
2331лв
1-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-10%
2511лв
2335лв
15-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-7%
2929лв
2724лв
20-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-7%
1902лв
1769лв
4-9 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-7%
2230лв
2042лв
30.08-14.09
на човек

15 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-8%
1892лв
1703лв
15-22 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-10%
932лв
839лв
22-29 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-10%
2197лв
1977лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-10%
1759лв
1583лв
1-6 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-10%
1521лв
1415лв
24.08-01.09
на човек

8 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-7%
362лв
301лв
18-24 Май
на човек

6 нощувки
Включена закуска

3 резервации наскоро
-17%
347лв
300лв
31.05-05.06
на човек

5 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-14%
404лв
364лв
3-8 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-10%
1635лв
1472лв
16-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-10%
2462лв
2216лв
22-29 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-10%
799лв
719лв
24-30 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-10%
2511лв
2260лв
29.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-10%
2462лв
2216лв
29.06-06.07
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-10%
3232лв
2922лв
30.06-09.07
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-10%
2862лв
2651лв
7-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-7%
2596лв
2405лв
7-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-7%
998лв
929лв
16-22 Юли
на човек

6 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-7%
1674лв
1557лв
24-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-7%
998лв
929лв
25-31 Юли
на човек

6 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-7%
3804лв
3537лв
3-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-7%
1165лв
1083лв
9-16 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-7%
1331лв
1238лв
17-24 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-7%
951лв
884лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-7%
1236лв
1098лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-11%
228лв
190лв
29.04-03.05
на човек

4 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-17%
124лв
103лв
28-30 Май
на човек

2 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-17%
2172лв
1955лв
4-27 Юни
на човек

23 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-10%
404лв
364лв
15-20 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-10%
1540лв
1386лв
15-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-10%
1883лв
1695лв
23-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-10%
932лв
839лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-10%
2197лв
1977лв
29.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-10%
2814лв
2533лв
29.06-07.07
3 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-10%
1883лв
1695лв
29.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-10%
1759лв
1583лв
30.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-10%
314лв
282лв
1-2 Юли
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-10%
2197лв
1977лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
-10%
1132лв
1024лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-9%
2662лв
2434лв
4-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-9%
2244лв
2045лв
4-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-9%
2796лв
2579лв
6-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-8%
4118лв
3820лв
7-18 Юли
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-7%
1132лв
1048лв
7-14 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-7%
1165лв
1083лв
8-15 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-7%
2663лв
2476лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-7%
998лв
929лв
8-14 Юли
на човек

6 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-7%
2092лв
1946лв
12-17 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-7%
951лв
884лв
12-17 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-7%
1046лв
973лв
13-18 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-7%
2663лв
2476лв
14-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-7%
3348лв
3113лв
19-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-7%
2663лв
2476лв
20-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-7%
4184лв
3892лв
20-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-7%
1498лв
1393лв
22-31 Юли
на човек

9 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-7%
2092лв
1946лв
22-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-7%
2929лв
2724лв
22-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-7%
1883лв
1751лв
22-31 Юли
на човек

9 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-7%
8369лв
7783лв
27.07-16.08
3 възрастни, 1 дете

20 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-7%
1165лв
1083лв
1-8 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-7%
2929лв
2724лв
1-8 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-7%
2092лв
1946лв
1-6 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-7%
998лв
929лв
4-10 Авг
на човек

6 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
-7%
2511лв
2335лв
4-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-7%
418лв
389лв
8-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-7%
1902лв
1769лв
12-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-7%
3348лв
3113лв
12-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-7%
998лв
929лв
18-24 Авг
на човек

6 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-7%
1807лв
1681лв
19-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-7%
1165лв
1083лв
21-28 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-7%
1331лв
1238лв
25.08-01.09
на човек

7 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-7%
1902лв
1769лв
25-30 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-7%
2929лв
2724лв
26.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-7%
4722лв
4300лв
26.08-01.10
на човек

36 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-9%
1165лв
1083лв
28.08-04.09
на човек

7 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-7%
1098лв
1014лв
1-8 Сеп
на човек

7 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-8%
832лв
774лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-7%
4203лв
3845лв
1-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-9%
1533лв
1273лв
29.04-06.05
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-17%
1150лв
954лв
1-7 Май
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-17%
375лв
311лв
2-7 Май
на човек

5 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-17%
159лв
132лв
3-5 Май
на човек

2 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-17%
978лв
812лв
3-7 Май
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-17%
375лв
311лв
3-8 Май
на човек

5 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-17%
238лв
198лв
4-7 Май
на човек

3 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-17%
400лв
332лв
12-19 Май
на човек

7 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-17%
429лв
356лв
19-26 Май
на човек

7 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-17%
372лв
309лв
20-26 Май
на човек

6 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-17%
186лв
154лв
23-26 Май
на човек

3 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-17%
124лв
103лв
24-26 Май
на човек

2 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-17%
372лв
309лв
25-31 Май
на човек

6 нощувки
Включена закуска

3 резервации наскоро
-17%
434лв
360лв
27.05-03.06
на човек

7 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-17%
471лв
403лв
29.05-05.06
на човек

7 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-15%
409лв
351лв
30.05-05.06
на човек

6 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-14%
329лв
278лв
30.05-04.06
на човек

5 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-15%
186лв
154лв
31.05-03.06
на човек

3 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-17%
2972лв
2662лв
31.05-01.07
на човек

31 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-10%
1911лв
1676лв
31.05-08.06
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-12%
485лв
436лв
3-9 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-10%
565лв
509лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-10%
323лв
291лв
3-7 Юни
на човек

4 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-10%
404лв
364лв
4-9 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-10%
404лв
364лв
5-10 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-10%
242лв
218лв
7-10 Юни
на човек

3 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-10%
1314лв
1183лв
8-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-10%
657лв
591лв
8-14 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-10%
876лв
788лв
10-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-10%
618лв
556лв
15-22 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-10%
1892лв
1703лв
15-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-10%
1409лв
1268лв
16-22 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
-10%
1095лв
986лв
16-21 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-10%
561лв
505лв
19-24 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-10%
747лв
672лв
20-26 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-10%
2102лв
1892лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-10%
2462лв
2216лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-10%
2814лв
2533лв
22-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-10%
2063лв
1857лв
22-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-10%
1256лв
1130лв
23.06-01.07
на човек

8 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-10%
1407лв
1266лв
24-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
-10%
1759лв
1583лв
25-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-10%
666лв
599лв
25-30 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-10%
3166лв
2849лв
28.06-07.07
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-10%
2358лв
2122лв
28.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-10%
1759лв
1583лв
29.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-10%
932лв
839лв
29.06-06.07
на човек

7 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-10%
2111лв
1899лв
29.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-10%
1256лв
1130лв
29.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-10%
1407лв
1266лв
29.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-10%
1569лв
1412лв
30.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-10%
942лв
847лв
30.06-06.07
на човек

6 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-10%
352лв
317лв
30.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-10%
1099лв
989лв
30.06-07.07
на човек

7 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-10%
2462лв
2216лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-10%
1569лв
1412лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-10%
2111лв
1899лв
1-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-10%
2958лв
2685лв
1-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-9%
3719лв
3392лв
1-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-9%
22737лв
21079лв
01.07-31.08
2 възрастни, 1 дете

61 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-7%
965лв
874лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-9%
1265лв
1168лв
6-14 Юли
на човек

8 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-8%
2530лв
2334лв
6-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-8%
2149лв
1980лв
6-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-8%
2444лв
2262лв
7-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-7%
2216лв
2051лв
7-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-7%
2976лв
2759лв
7-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-7%
2092лв
1946лв
8-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-7%
1902лв
1769лв
8-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-7%
2092лв
1946лв
9-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-7%
1165лв
1083лв
9-16 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-7%
1331лв
1238лв
10-18 Юли
на човек

8 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-7%
1902лв
1769лв
14-24 Юли
на човек

10 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-7%
1902лв
1769лв
15-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-7%
2282лв
2122лв
15-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-7%
1465лв
1362лв
17-24 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-7%
1165лв
1083лв
19-26 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-7%
1521лв
1415лв
20-28 Юли
на човек

8 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-7%
1165лв
1083лв
20-27 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-7%
3766лв
3502лв
21-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-7%
3423лв
3184лв
21-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-7%
2282лв
2122лв
21-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-7%
1141лв
1061лв
21-27 Юли
на човек

6 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-7%
2282лв
2122лв
22-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-7%
1046лв
973лв
22-27 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-7%
1165лв
1083лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-7%
2663лв
2476лв
22-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-7%
1331лв
1238лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-7%
1255лв
1167лв
22-28 Юли
на човек

6 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-7%
1521лв
1415лв
22-30 Юли
на човек

8 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-7%
2663лв
2476лв
24-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-7%
2663лв
2476лв
28.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-7%
4184лв
3892лв
29.07-08.08
3 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-7%
1902лв
1769лв
1-6 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-7%
2282лв
2122лв
2-8 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-7%
2929лв
2724лв
2-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-7%
2929лв
2724лв
4-11 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-7%
998лв
929лв
5-11 Авг
на човек

6 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-7%
1165лв
1083лв
5-12 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-7%
2511лв
2335лв
12-18 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-7%
380лв
354лв
12-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
-7%
666лв
619лв
13-17 Авг
на човек

4 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-7%
2929лв
2724лв
14-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-7%
1902лв
1769лв
17-22 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-7%
4184лв
3891лв
17-28 Авг
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-7%
1331лв
1238лв
18-25 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-7%
1165лв
1083лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-7%
2282лв
2122лв
23-29 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-7%
2511лв
2335лв
24-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-7%
2663лв
2476лв
24-31 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-7%
951лв
884лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-7%
2929лв
2724лв
26.08-02.09
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-7%
1431лв
1323лв
30.08-08.09
на човек

9 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-8%
1531лв
1408лв
31.08-10.09
на човек

10 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-8%
3566лв
3285лв
31.08-09.09
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-8%
2102лв
1946лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-7%
965лв
894лв
1-7 Сеп
на човек

6 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-7%
499лв
464лв
2-5 Сеп
на човек

3 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-7%
1232лв
1131лв
2-9 Сеп
на човек

7 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-8%
433лв
394лв
5-8 Сеп
на човек

3 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-9%
266лв
240лв
6-8 Сеп
на човек

2 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-10%
2462лв
2216лв
6-13 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-10%
1759лв
1583лв
8-13 Сеп
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-10%
2111лв
1899лв
8-14 Сеп
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-10%
1883лв
1695лв
9-15 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-10%
628лв
565лв
13-17 Сеп
на човек

4 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
-10%
799лв
719лв
13-19 Сеп
на човек

6 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-10%
1065лв
959лв
15-23 Сеп
на човек

8 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-10%
533лв
479лв
16-20 Сеп
на човек

4 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-10%
666лв
599лв
16-21 Сеп
на човек

5 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-10%
400лв
360лв
20-23 Сеп
на човек

3 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-10%
670лв
603лв
21-28 Сеп
на човек

7 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-10%
266лв
240лв
21-23 Сеп
на човек

2 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-10%
194лв
161лв
1-4 Май
на човек

3 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-17%
489лв
406лв
1-8 Май
на човек

7 нощувки
Включена закуска

3 резервации наскоро
-17%
546лв
454лв
1-9 Май
на човек

8 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-17%
661лв
548лв
1-11 Май
на човек

10 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-17%
366лв
321лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-12%
770лв
685лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-11%
447лв
394лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-12%
1275лв
1122лв
1-7 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-12%
942лв
834лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-11%
1047лв
917лв
1-6 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-12%
1826лв
1643лв
8-16 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-10%
742лв
668лв
10-16 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-10%
1864лв
1678лв
12-19 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-10%
2283лв
2054лв
18-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-10%
2492лв
2243лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-10%
2111лв
1899лв
23-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-10%
1997лв
1797лв
25.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-10%
1997лв
1797лв
26.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-10%
2225лв
2003лв
27.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-10%
2330лв
2097лв
30.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-10%
1997лв
1797лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-10%
533лв
479лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-10%
666лв
599лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-10%
799лв
719лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-10%
932лв
839лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-10%
1650лв
1497лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-9%
1607лв
1484лв
6-14 Юли
на човек

8 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-8%
2797лв
2601лв
13-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-7%
2188лв
2035лв
28.07-02.08
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-7%
2496лв
2321лв
15-30 Авг
на човек

15 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-7%
1664лв
1548лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-7%
1498лв
1393лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-7%
1331лв
1238лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-7%
1165лв
1083лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-7%
832лв
774лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-7%
666лв
619лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-7%
1987лв
1788лв
21-28 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-10%
547лв
488лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-11%
385лв
342лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Включена закуска

3 резервации наскоро
-11%
1094лв
972лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-11%

Резервирайте на най-добра цена!

Изпратете ни запитване през формата за резервация с период на престой, желано настаняване и брой хора - ще ви предложим най-добрата цена на пазара!

Забележки към цената:

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.
Цената включва безплатно използване на: .
Всички цени са за стая/апартамент на ден, Включена закуска база хранене.
Отстъпките за допълнителен човек са на база на цената на човек на редовно легло.
Използвайте формата за резервация на хотела, за да получите точна крайна цена за почивка за избрания от вас период, брой хора и стаи и включено хранене.
Редовните цени не са валидни по време на национални празници, Коледа и Нова Година!

Тагове

Lagaria, Lagaria halkidiki, Lagaria kasandra, Lagaria afitos, Lagaria greece, Lagaria гърция, Lagaria халкидики, Lagaria касандра, Lagaria афитос, Lagaria 2024, Lagaria цени, Lagaria мнения, Lagaria цени 2024, Lagaria лято 2024, Lagaria ранни записвания, Lagaria last minute, Lagaria Palace, Lagaria Palace halkidiki, Lagaria Palace kasandra, Lagaria Palace afitos, Lagaria Palace greece, Lagaria Palace гърция, Lagaria Palace халкидики, Lagaria Palace касандра, Lagaria Palace афитос, Lagaria Palace 2024, Lagaria Palace цени, Lagaria Palace мнения, Lagaria Palace цени 2024, Lagaria Palace лято 2024, Lagaria Palace ранни записвания, Lagaria Palace last minute, Lagaria Palace hotel, Lagaria Palace hotel halkidiki, Lagaria Palace hotel kasandra, Lagaria Palace hotel afitos, Lagaria Palace hotel greece, Lagaria Palace hotel гърция, Lagaria Palace hotel халкидики, Lagaria Palace hotel касандра, Lagaria Palace hotel афитос, Lagaria Palace hotel 2024, Lagaria Palace hotel цени, Lagaria Palace hotel мнения, Lagaria Palace hotel цени 2024, Lagaria Palace hotel лято 2024, Lagaria Palace hotel ранни записвания, Lagaria Palace hotel last minute, лагария палас, лагария палас гърция, лагария палас халкидики, лагария палас касандра, лагария палас афитос, лагария палас цени, лагария палас мнения, лагария палас цени 2024, лагария палас лято 2024, лагария палас ранни записвания, хотел лагария палас, хотел лагария палас гърция, хотел лагария палас халкидики, хотел лагария палас касандра, хотел лагария палас афитос, хотел лагария палас цени, хотел лагария палас мнения, хотел лагария палас цени 2024, хотел лагария палас лято 2024, хотел лагария палас ранни записвания